Przetargi.pl
„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2023-2025”

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 321 24 25
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  Wojska Polskiego
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 321 24 25
  REGON: 811684290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2023-2025”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje eksploatację i konserwację melioracji szczegółowej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2023-2025.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.4. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.5. UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie nie może ograniczać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia w skutecznym przedstawieniu żądania zapłaty kwoty wadium gwarantowi/poręczycielowi w terminie jego ważności. Przez ww. brak ograniczeń rozumie się, że gwarant uzna żądanie zapłaty kwoty wadium przesłane drogą elektroniczną na wskazany w gwarancji adres poczty elektronicznej przed upływem terminu związania ofertą lub uzna za złożone skutecznie żądanie nadane u operatora pocztowego przed upływem terminu związania ofertą (decydującą dla uznania złożenia żądania zapłaty kwoty wadium będzie data stempla pocztowego).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Minimalny poziom zdolności:- Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:a) posiada zezwolenie na prowadzenie ewidencji odpadów – wpis do Bazy Danych Odpadów BDO - kod 200 210 odpady ulegające biodegradacji i 200 303 inne odpady z terenów komunalnych; należy podać Nr Rejestrowy.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden wykonawca.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Minimalny poziom zdolności:- Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) posiada minimalny roczny przychód w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden Wykonawca.b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden wykonawca.3. zdolności technicznej lub zawodowej:Minimalny poziom zdolności:- Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia.Przez zadanie (usługi melioracyjne) odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie: - usługę polegająca na eksploatacji i konserwacji rowów melioracyjnych lub odwadniających za kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto rocznie, których wykonanie zostanie potwierdzone załączonymi dokumentami stwierdzającymi ich właściwe wykonanie ( np. referencje od zamawiającego),Realizacja każdej z usług melioracyjnych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden wykonawca.4. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:- co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w eksploatacji i konserwacji rowów melioracyjnych;- Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tej osoby w celu przyznania punktów w kryterium ocen.- Weryfikacja doświadczenia następuje na podstawie oświadczenia wykonawcy.- Zamawiający nie określa kwalifikacji zawodowych wykonawcy.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach