Przetargi.pl
Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: wycinarka laserowa.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320588161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: wycinarka laserowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w postaci wycinarki laserowej, w tym Oprogramowania (zwanej dalej Sprzętem), szczegółowo określonej w załączniku nr 2 SWZ.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV dla przedmiotu niniejszego zamówienia: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 42000000-6 – Maszyny przemysłowe, 38636110-6- Lasery przemysłowe 42633000-2.3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 4 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot SPRZĘT – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia aparaturowe, ich części składowe, wyposażenie wyszczególnione w załączniku nr 2 SWZ (całość sprzętowa składająca się na przedmiot niniejszego zamówienia). 4. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazana przez Zamawiającego Hala Technologiczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie;2) Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w załączniku nr 2, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego SPRZĘTU. 3) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowanie, zestawienie, podłączenie), z uwzględnieniem parametrów odnoszących się do zabudowy i rozmieszczenia Sprzętu określonych w załączniku nr 2 SWZ, oraz przeprowadzenie pierwszego próbnego jego uruchomienia w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia spełnienia wszystkich minimalnych wymogów Sprzętu oraz poprawności działania – próby pracą w tym przeprowadzenie testów jakości pracy układów serwonapędowych zgodnie z pkt 15-17 załącznika nr 2 SWZ; 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XVII ust. 7-9 SWZ kryteria oceny ofert);5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego jednodniowego szkolenia instruktażowego - w dniu uruchomienia, bądź dnia następnego, co najmniej dla 4 osób, mającego na celu przygotowanie Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji. 6) Wydanie Zamawiającemu: i. Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty);ii. Dokumentacji technicznej Sprzętu (jako maszyny) spełniająca wymagania całego pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 r. nr 199 poz. 1228 z póz. zm.). Wskazana dokumentacja techniczna podlega wydaniu w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski);iii. Deklaracji zgodności WE Sprzętu (jako maszyny), spełniającą wymagania całego pkt 1 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 r. nr 199 poz. 228 z póz. zm.);iv. Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego (jako użytkownika). 5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy. Zamawiający nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach