Przetargi.pl
Wykonanie systemów kontroli dostępu do Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320588161
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemów kontroli dostępu do Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie systemów kontroli dostępu oraz systemu telewizji dozorowanej (CCTV) na potrzeby Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na terenie kompleksu przy ul. Chopina oraz kompleksu przy al. Piastów/ul. Szwoleżerów.2. W zakres leżących po stronie Wykonawcy obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:1) Objęcie terenu budowy na czas realizacji robót budowlanych z niniejszego zamówienia, odpowiednie jego przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie;2) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych;3) Dobór, skierowanie do Realizacji robót i utrzymywanie przez cały okres realizacji Robót odpowiedniego personelu wykonawczego Robot, w tym personel kierowniczy w osobie kierownika budowy oraz kierownika robót branży elektrycznej z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej odpowiednio do kierowania robotami branży ogólnobudowlanej oraz branży elektrycznej;4) Wykonanie robót związanych z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.), stosownie do wymogów dokumentacji, o której mowa w dziale V ust. 2 SWZ oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie;5) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji (liczonej od daty dokonania Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 13 ust. 3- 7 Wzoru Umowy) wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych;6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady;7) Innych określonych we Wzorze Umowy oraz załącznikach SWZ. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia, warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowe postanowienia dotyczące informacji podanych w ust. 2 powyżej oraz wzajemne uprawnienia i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy związane z realizacją zamówienia zawiera SWZ, w tym Wzór Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach