Przetargi.pl
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard.

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 926 200 , fax. 913 926 206
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 926 200, fax. 913 926 206
  REGON: 81168427800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowogard.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: „Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony został w kosztorysie ślepym/ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wyżej wymienione opracowania stanowią załącznik Nr 8 do SWIZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard nie wyspecyfikowane w kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach