Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r.

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 695 525 , fax. 774 695 524
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  ul. Namysłowska 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  tel. 774 695 525, fax. 774 695 524
  REGON: 53141306000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie: a) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, to jest: papieru i tektury, w tym opakowań, gazet, czasopism itp., metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji, popiołu, b) odpadów komunalnych zmieszanych, to jest pozostałych po selekcji; 2) Wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) Odbioru i transportu do zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Gminy Popielów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Chrościcach przy ul. Polnej w zakresie: a) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznej lub nimi zanieczyszczonych, c) żarówek, świetlówek, d) zużytych baterii i akumulatorów, e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, f) mebli i inne odpady wielkogabarytowych, g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, h) zużytych opon, i) popiołu, j) odpadów odzieży, k) papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, l) opakowań z tworzyw sztucznych i szkła, m) odpadowej papy i złomu; 4) Zorganizowania i przeprowadzenia raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon; 5) Opróżniania pojemników na odpady znajdujących się w miejscach publicznych na terenie Gminy oraz Psi-Pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach