Przetargi.pl
Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce.

Gmina Głubczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4853021 w. 230 , fax. 774 852 416
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głubczyce
  ul. Niepodległości 14
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4853021 w. 230, fax. 774 852 416
  REGON: 53141287500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glubczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce. W zakres zarządzania wchodzą czynności administrowania, obsługi i utrzymania cmentarzy komunalnych, wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w tym między innymi: 1) reprezentowanie Burmistrza Głubczyc, odpowiedzialnego za utrzymanie i zarządzanie cmentarzy komunalnych, wobec zainteresowanych stron korzystających z cmentarzy oraz wobec uprawnionych organów, 2) prowadzenie ksiąg cmentarnych metodą tradycyjną i elektroniczną, 3) gospodarka miejscami grzebalnymi; planowanie i wyznaczanie kwater, miejsc grzebalnych, 4) prowadzenie biura zarządcy, załatwianie interesantów, 5) odpowiedzialność wobec uprawnionych organów i instytucji, 6) nadzór korzystania z cmentarzy, pochówków i usług cmentarnych, 7) pobór, windykacja i odprowadzanie opłat cmentarnych, 8) opieka grobów wojennych, miejsc pamięci, grobów osób pochowanych w ramach pomocy społecznej, 9) opieka miejsc wpisanych do rejestru zabytków; kwatery celników czeskich na cmentarzu w Głubczycach, 10) utrzymanie porządku i czystości cmentarzy, drobne prace remontowe, 11) remont nawierzchni alejek, 12) utrzymanie porządku i czystości cmentarzy, prace porządkowe, 13) utrzymanie i obsługa zieleni; w tym między innymi koszenie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, 14) nadzór i ochrona mienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98371111-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach