Przetargi.pl
"Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady"

Urząd Gminy w Doruchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-505 Doruchów, Kępińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 363 221 , fax. 062 736 32 40
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Doruchowie
  Kępińska 13
  63-505 Doruchów, woj. wielkopolskie
  tel. 627 363 221, fax. 062 736 32 40
  REGON: 25085500900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.doruchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: z nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości, a z nieruchomości niezamieszkałych w ilości zgodnej z dyspozycją Zamawiającego wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2) odbiór segregowanych odpadów komunalnych w każdej ilości z podziałem na następujące frakcje: a. tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, b. szkło; c. papier i tektura, d. odpady ulegające biodegradacji, e. zużyte baterie i akumulatory z placówek oświatowych - szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, g. przeterminowane leki z apteki – wykaz aptek Załącznik nr 4 do SIWZ, h. odpady wielkogabarytowe, i. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j. zużyte opony, 3) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach