Przetargi.pl
Przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Turku położonej przy ul. Legionów Polskich 3

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 47 77 127 45 , fax. 47 77 127 44
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 47 77 127 45, fax. 47 77 127 44
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Turku położonej przy ul. Legionów Polskich 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz modernizacją obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Turku zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 3, w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zakres robót w szczególności obejmuje: 1) opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej w tym projektów budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego; 2) wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych (wraz z zagospodarowaniem terenu) wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1 oraz uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach