Przetargi.pl
Usługa pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni w Parku Natury przy ul. Bartosza w Odolanowie w roku 2021 - 2 postępowanie

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni w Parku Natury przy ul. Bartosza w Odolanowie w roku 2021 - 2 postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca pielęgnacja i utrzymanie oraz konserwacja zieleni w Parku Natury w Odolanowie przy ul. Bartosza w roku 2021, o wielkości ok. 12 ha, w tym utrzymanie zieleni i porządku w parku rowerowym na zasadach określonych poniżej oraz we wzorze umowy. 2. W skład zamówienia wchodzą następujące prace: 1) Bieżące utrzymanie fontanny na terenie Parku Natury polegające na jej uruchomieniu i czyszczeniu instalacji minimum 1 raz w miesiącu oraz codzienne wyławianie nagromadzonych liści i innych przedmiotów w niecce fontanny w celu zminimalizowania ryzyka awarii. Koszt naprawy fontanny, a w szczególności części zamiennych i wymiany elementów pokrywa Zamawiający. 2) Utrzymanie trawników na pow. 12 ha w Parku Natury poprzez koszenie trawy z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy (w tym wykaszanie terenu parku rowerowego): a) Koszenie przynajmniej raz w tygodniu trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi lub samojezdnymi na terenie płaskim i na skarpach. b) Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Przed przystąpieniem do mechanicznego koszenia trawnika należy ręcznie przyciąć trawę wokół pni drzew w taki sposób aby wyeliminować uszkodzenia drzewa. c) Zebranie skoszonej trawy i jej wywóz musi nastąpić tego samego dnia po wykonanej pracy. 3) Sprzątanie i wywóz śmieci z całej powierzchni Parku Natury, co najmniej 2 razy w tygodniu. Z tym, że wywóz trawy będzie następował do kompostownika położonego na terenie Parku Natury. Zagospodarowanie miejsca w kompostowniku, wywóz oraz odpowiednie zepchnięcie nagromadzonej masy zielonej leży po stronie wykonawcy zadania. 4) Plewienie, podlewanie wszystkich rabat i skwerów zieleni w Parku Natury: a) Pielęgnacja roślin okrywowych polega na ich wygrabianiu z liści, a także regularnym podczas całego sezonu pieleniu i wywozie odpadów zielonych. Wysokość chwastów nie może przekroczyć 10 cm wysokości, a w przypadku chwastów płożących powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni roślin okrywowych (minimum 1 raz w miesiącu). b) Należy nawozić posypowo nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu, rabaty bylinowe 2 razy w sezonie w okresie wiosennym i jesiennym, nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia. Należy zastosować dawkę zgodnie z zaleceniami producenta. c) Zabrania się przenawożenia krzewów, szczególnie nawozami azotowymi. Nawóz musi uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego. d) Podlewanie w przypadku roślin okrywowych, bylin, traw ozdobnych należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. Zamawiający zapewnia dostęp do wody. e) Na obiektach, gdzie pod bylinami, roślinami okrywowymi, trawami ozdobnymi ułożona jest geowłóknina - należy ją regularnie poprawiać, a ewentualne uszkodzenia uzupełniać i przyszpilkować, tak aby włóknina nie wystawała spod kory. f) Pod bylinami, roślinami okrywowymi, trawami ozdobnymi ściółkowanymi korą lub zrębkami, należy uzupełniać ściółkę, tak aby jej miąższość warstwy utrzymywała się na poziomie 5 cm. g) Rośliny okrywowe, byliny, trawy ozdobne należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Zamawiającego. h) Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku, za wyjątkiem zdarzeń losowych. i) Wszelkie opryski roślin okrywowych należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. oraz zawiadomić Zamawiającego o rodzaju i ilości użytego środka. j) Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd roślin okrywowych, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte części roślin i przekwitnięte kwiatostany oraz dosadzać obumarłe, zniszczone i ukradzione rośliny (o których Wykonawca powinien Zamawiającego poinformować). 5) Utrzymanie i pielęgnacja żywopłotów w Parku Natury, polegająca na: a) Należy minimum 1 raz w miesiącu przycinać istniejące żywopłoty, wykonywać pielęgnacje podłoża wokół żywopłotów poprzez pielenie, grabienie i podlewanie. 6) Pielęgnacja i obcinanie drzew - likwidacja odrostów przy drzewach znajdujących się w Parku Natury: a) Formowanie koron, uzupełnienie i wymiana pali, wiązadeł, usuwanie odrostów, podlewanie drzew. b) Częstotliwość podlewania w przypadku drzew należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. Zamawiający zapewnia wodę do podlewania. c) Nawożenie drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia - 2 razy w sezonie (wiosna, jesień) należy zastosować dawkę zgodnie z zaleceniami producenta. d) Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew. e) Uzupełnienie ściółki (zrębki, kora - uzupełnienie rodzajem ściółki istniejącej) (minimum 2 razy sezonie wegetacyjnym). f) Kontrolowanie chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenami i/lub szkodnikami 15% populacji odmiany lub gatunku. g) Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących i odmładzających. h) Usuwanie wiatrołomów i suchych drzew. i) Wywóz masy zielonej, zrębków, drewna należy wykonać się tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton. 7) Malowanie 2 razy w roku wiosną najpóźniej do końca kwietnia 2021 roku oraz jesienią najpóźniej do końca października 2021 roku ławek w Parku Natury. Naprawa ławek po ich dewastacji lub uzupełnianie braków w postaci np. wyłamanej deski, mocowań itp., należy do obowiązków Zamawiającego. 8) Utrzymanie w czystości duktów pieszych, w tym odśnieżanie w okresie zimowym ścieżek komunikacyjnych. 9) Pielęgnacja stawów poprzez obcinanie krzewów i zarośli nad brzegami. 10) Koszenie i utrzymanie w czystości placu zabaw w parku raz siłowni zewnętrznej. 11) Malowanie oraz konserwacja promenady, pergoli oraz innych elementów drewnianych i betonowych. W przypadku dewastacji, potrzeby uzupełnienia braków poszczególnych elementów drewnianych lub betonowych, naprawa należy do obowiązków Zamawiającego. 12) Odchwaszczanie i wykaszanie - minimum 1 raz w tygodniu torów do jazdy rowerowej w Bike Parku. 13) Zepchnięcie i uporządkowanie masy zielonej w kompostowniku (leży po stronie Wykonawcy). Zakup wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji niniejszego zamówienia leży po stronie Wykonawcy z wyłączeniem materiałów dostarczanych przez Zamawiającego co zostało określone w niniejszym zamówieniu. Wynagrodzenie wykonawcy musi obejmować materiały konieczne do realizacji zamówienia tj. w szczególności farba, sprzęt, jego naprawę, paliwo, oleje, rośliny, kora, agrowłóknina itp. z wyłączeniem materiałów drewnianych, metalowych, betonowych. 3. Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji zadania: 1)Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 2) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 3) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania konserwacji. 4) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej. 5) Wywiezienie odpadów poza odpadami zielonymi (np. skoszona trawa, gałęzie, liście, itp.) powstających przy wszelkich pracach musi zostać wykonane niezwłocznie, na koszt wykonawcy, w dniu wykonania prac. 6) W miesiącu listopadzie 2021 roku odbędzie się komisyjny przegląd terenów zieleni objętych konserwacją (przedmiot zamówienia), który ma na celu sprawdzenie materiału roślinnego i jego ewentualne uzupełnienie. Uzupełnienie materiału należy całkowicie po stronie Wykonawcy. 7) Zamawiający informuje, że w środkowej części Parku Natury (ok. 0,5 ha) istnieje system nawadniający. W okresie zimowym i po jego zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest własnym wysiłkiem i staraniem zabezpieczyć system nawadniający przez uszkodzeniem (przed okresem zimowym) oraz przeprowadzić jego rozruch (po okresie zimowym) - bezpośredni kontakt z ZUK Odolanów. 8) W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 10) Wszelkie dewastacje oraz uszkodzenia mienia w Parku, Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wyłącznie oraz niezwłocznie e-mailowo pod adres: michal.holysz@odolanow.pl oraz sekretariat@odolanow.pl - dołączając stosowną dokumentację fotograficzną wraz z opisem. 11) Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób: a) niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; b) bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; c) pozbawionych wolności lub osób zwalnianych z zakładów karnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem; d) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; e) bezdomnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; f) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; g) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; h) będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; i) osób, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; j) lub będących członkami grup w inny sposób społecznie marginalizowanych. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii osób wskazanych powyżej nie mniejszy niż 50 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach