Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekoszów

Gmina Piekoszów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3061008 , fax. 041 3062193
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piekoszów
  ul. Częstochowska 66A 66A
  26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3061008, fax. 041 3062193
  REGON: 29101059900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.piekoszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekoszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest:
  A) Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej
  Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale) obowiązywać będzie mieszany system zbiórki odpadów komunalnych tj. pojemnikowy-workowy.
  1) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
  -Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110 l lub 240 l od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale) - właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady będą udostępniane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu.
  -Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: raz na dwa tygodnie zgodnie z dostarczonym harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
  -Realizacja reklamacji (odpady nieodebrane zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia faxem lub e-mailem od Zamawiającego.
  -Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. raporty miesięczne.
  2) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40)
  Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków:
  a) żółty - na odpady z tworzyw sztucznych i metali,
  b) niebieski - na odpady z papieru i tektury,
  c) zielony - na odpady ze szkła.
  Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji itp.) zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry:
  a) materiał - folia polietylenowa LDPE, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków,
  b) kolorystyka i pojemności: żółty - 60l i 120l, niebieski - 60l i 120l,zielony 60l i 120l,
  c) oznakowanie - worki muszą być opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz Wykonawcy.
  Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ilościach zapewniających funkcjonowanie systemu, do każdego mieszkańca Gminy Piekoszów.
  Częstotliwość odbioru worków z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi:
  a) szkło i materiały szklane - raz w miesiącu
  b) plastik i metal - raz w miesiącu
  c) papier - raz na trzy miesiące
  Realizacja reklamacji (worki nieodebrane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę itp.) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem lub e-mailem od Zamawiającego.
  Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
  a) uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na papier, szkło, plastik i metal po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków,
  b) zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności w formie raportów miesięcznych.
  B) Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej
  1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01)
  -Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z kontenerów o pojemności od 5 m? do 10 m? od właścicieli nieruchomości, które dostarczy Wykonawca w ilościach zapewniających funkcjonowanie systemu.
  -Odbiór ww. odpadów będzie się odbywał raz na tydzień w dniach uzgodnionych przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
  -Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających te czynności w formie raportów miesięcznych .
  2) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40
  -Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzony będzie w systemie pojemnikowym z zachowaniem następującej kolorystyki:
  a) pojemnik żółty z napisem plastik,metal - do odpadów z tworzyw sztucznych i metali,
  b) pojemnik niebieski z napisem papier - do odpadów z papieru i tektury,
  c) pojemnik zielony z napisem szkło - do odpadów ze szkła.
  Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
  a) monitorowanie i opróżnianie z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach - wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z zarządcami budynków i zaakceptowaniu przez Zamawiającego
  b)częstotliwość odbioru z nieruchomości:
  - szkło i materiały szklane - raz w miesiącu
  - plastik i metal - raz w miesiącu
  - papier - raz na trzy miesiące
  c) zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, w formie raportów miesięcznych.
  3. Podstawowe dane o uwarunkowaniach zamówienia:
  -orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne stanowi zestawienie nr 1 do SIWZ
  -orientacyjna ilość odpadów komunalnych przewidywanych do odebrania od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Piekoszów w trakcie trwania usługi stanowi zestawienie nr 2 do SIWZ
  4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:
  A) Zamawiający zobowiązuje się do:
  1) przekazania z dniem podpisania Umowy szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych Umową odbioru odpadów,
  2) zapewnienia nadzoru jakościowego nad prawidłowością świadczonych usług przez Wykonawcę,
  3) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia usługi,
  4) potwierdzania comiesięcznego odbioru wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych gminy, rozliczania tej usługi i dokonywania zapłaty za wystawione faktury przez Wykonawcę w terminie ich płatności,
  5) publikowania na swojej stronie internetowej www.piekoszow.pl uzgodnionych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.
  B) Wykonawca zobowiązuje się:
  1) przekazywać wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do składowania w regionalnej instalacji przewidzianej w PGO dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych wyszczególnionych w ww. planie,
  2) zawrzeć umowy i przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
  3) terminowo odbierać odpady komunalne z nieruchomości wg. ustalonych harmonogramów, a w razie niemożności dostosowania się do ich wykonania, niezwłocznie informować Zamawiającego i właścicieli nieruchomości o zastępczych przedsięwzięciach,
  4) odbierać odpady komunalne w dni powszednie od pn. do sob. w godz.7.00-20.00,
  5) zbierać odpady komunalne zmieszane i segregowane do odrębnych samochodów,
  6) porządkować teren zanieczyszczony odpadami i innymi zanieczyszczeniami powstałymi w trakcie wywozu,
  7) gospodarować odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art 3c ust. 2 ustawy z 13.09.2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) tj.:
  -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)
  8) wykonywać prace będące przedmiotem umowy fachowo, nie powodując niedogodności i szkód dla mieszkańców Gminy, a w razie wystąpienia szkód na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, ponosić za nie pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9) świadczyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy również w sytuacjach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony np. ze względu na prowadzone remonty dróg itp. Wykonawcy nie będzie przysługiwało w takich przypadkach dodatkowe wynagrodzenie,
  10) przekazywać Zamawiającemu informacje o nieruchomościach zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nieprzeprowadzających jej (niesegregujących odpady),
  11) składać Zamawiającemu do 10 dnia następnego miesiąca raporty miesięczne z czynności wykonanych w miesiącu poprzedzającym,
  12) przedkładać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania, zgodne z art. 9N ust.1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).
  13) przestrzegać podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz 1243, z póź. zm.),
  b) ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),
  c) uchwały rady gminy Piekoszów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piekoszów,
  d) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
  2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art.45 ustawy):
  - pieniądzu,
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
  3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Piekoszowie Nr 85 8499 0008 0400 0534 2000 0003. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej.
  4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
  5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym:
  - dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
  - dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
  6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą, tj; Urząd Gminy w Piekoszowie ul. Częstochowska 66a 26-065 Piekoszów pokój nr 102 - sekretariat

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piekoszow.pl/przetargi (bip)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach