Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2016-2017

Urząd Gminy w Waśniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-425 Waśniów, Rynek 24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2646026 , fax. 041 2646028
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Waśniowie
  Rynek 24 24
  27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2646026, fax. 041 2646028
  REGON: 00055135500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2016-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Odbieraniu odpadów komunalnych, wymienionych w tabeli nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów, bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (Wykaz nieruchomości, wg stanu na dzień 26.07.2016 r., stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); 2) Zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób, zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U z 2016 roku poz. 250), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 3) Zorganizowaniu i prowadzeniu na terenie Gminy Waśniów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. 4) Wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych i zmieszanych. 5) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał uiszczenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności wystawionych faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wasniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach