Przetargi.pl
Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Michałów

Urząd Gminy w Michałowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-411 Michałów, Michałów 115
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3565243 , fax. 041 3565244
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Michałowie
  Michałów 115 115
  28-411 Michałów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3565243, fax. 041 3565244
  REGON: 00053746700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Michałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Przewidywana ilość to ok. 8 000 m2 wyrobów zawierających azbest należących do osób fizycznych, w tym: a) demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych w ilości nie więcej niż 6500 m2, b) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości nie więcej niż 1 500 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.michalow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach