Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.

Gmina Łambinowice ogłasza przetarg

 • Adres: 48-316 Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 311 300 , fax. 774 311 301
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łambinowice
  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
  48-316 Łambinowice, woj. opolskie
  tel. 774 311 300, fax. 774 311 301
  REGON: 53141284600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.//www.lambinowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Łambinowice oraz ich transport - od wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych - mieszkańców oraz niezamieszkałych – z obiektów niezamieszkałych) - w okresie zamówienia i przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania. W zakres zamówienia wchodzi również zaopatrzenie nieruchomości oraz gniazd w odpowiednie pojemniki i worki. Powierzchnia gminy wynosi 123,62 km2. Gminę Łambinowice zamieszkuje obecnie 7 376 mieszkańców (stan ilości osób zameldowanych na 9 kwietnia 2019r.) oraz funkcjonuje ok. 324 podmiotów gospodarczych. Profil gospodarki w gminie jest typowo wiejski. Na terenie gminy brak większych podmiotów gospodarczych. Odbieranie odpadów obejmuje odbieranie odpadów z: - ok. 1550 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie więcej jednak niż z 1600 budynków jednorodzinnych - od ok. 1000 osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej (8 wspólnot mieszkaniowych plus Spółdzielnia Mieszkaniowa) – nie większej liczby jednak niż 1100 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Prudnik Filia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 0012 5413 0001 tytułem: „wadium - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie, powinien być dołączony do oferty jako odrębny załącznik, umożliwiający łatwe oddzielenie go od pozostałych dokumentów ofertowych lub osobno przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Dokument winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, być właściwie podpisany, w którym podane są okoliczności, w jakich wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójt Gminy Łambinowice.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1) do SIWZ - Oświadczenie, (załącznik nr 2) do SIWZ - Oświadczenie, (załącznik nr 3) do SIWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (jeżeli dotyczy) - Dowód wniesienia wadium - Oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenia. 3. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w rozdziale VIII SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 3.1, dotyczący tych podmiotów (zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu). 5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty: - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp. - Dokumenty wymienione w części VI pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ, muszą być złożone przez każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenia. -W przypadku ofert składanych wspólnie dokumenty wymienione w pkt. 4.1 i 4.2 muszą być dostarczone wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum. - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach