Przetargi.pl
„Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi”

Gmina Reńska Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 820 107 , fax. 774 820 123
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reńska Wieś
  ul. Pawłowicka 1
  47-208 Reńska Wieś, woj. opolskie
  tel. 774 820 107, fax. 774 820 123
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.renskawies.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi” tj.: W ramach planowanych robót przebudowany zostanie budynek szkolny nr 2 (bez sali gimnastycznej i zaplecza). Zadanie obejmować będzie: - roboty rozbiórkowe, - roboty remontowo-budowlane, - roboty wykończeniowe, - wymiana stolarki drzwiowej, - roboty na poddaszu, - schody zewnętrzne, - wykonanie instalacji wod.-kan., - wykonanie instalacji elektrycznej. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 szt.;  Dokumentacja projektowa – 1 opr.;  Pomocniczo przedmiar robót - branża budowlana i branża elektryczna;  wizję lokalną. Wszędzie tam gdzie w projekcie i przedmiarze występuje konkretny producent materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one określone wymagania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) podpisany przez wykonawcę lub osobę reprezentującą wykonawcę. 2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach