Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków

Gmina Sieraków ogłasza przetarg

 • Adres: 64410 Sieraków, ul. 8 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 953 011 , fax. 612 955 898
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieraków
  ul. 8 Stycznia 38
  64410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 612 953 011, fax. 612 955 898
  REGON: 63125892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Sieraków oraz z gniazd pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz organicznie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy. Obszar Gminy Sieraków wynosi 20 321 ha. W skład Gminy Sieraków wchodzi 27 miejscowości (15 sołectw). Gmina Sieraków liczy wg ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy: 8700 mieszkańców. Przeważająca część mieszkańców zamieszkuje budynki jednorodzinne. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 1818. Wykaz szacunkowej liczby gospodarstw domowych i miejsc gromadzenia odpadów przedstawia Załącznik Nr 6 natomiast wykaz lokalizacji pojemników typu „dzwon” przedstawia Załącznik Nr 7. W 2017 roku gmina szacuje zebranie następujące ilości odpadów komunalnych: zmieszane 1750 Mg; szkło 120 Mg; tworzywa sztuczne 100 Mg; makulatura 55 Mg. W trakcie trwania zamówienia liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. Dane te są wyłącznie informacjami pomocniczymi – nie są wiążące, ponieważ zamówienie dotyczy osób faktycznie zamieszkujących, a nie zameldowanych. Rzeczywista ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna (mniejsza bądź większa) od wyżej wymienionych szacunkowych ilości podanych przez Zamawiającego. Różnica między szacunkowymi a rzeczywistymi ilościami nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami prawa polskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który określa przedmiot umowy, podstawowe obowiązki Wykonawcy oraz szczegółowy sposób realizacji usług przedstawia Załącznik Nr 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek w/w, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sieraków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 2)Załącznik nr 2 - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3)Załącznik nr 3 - oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniu, 4)Załącznik nr 11 – zobowiązanie do oddania zasobów (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach