Przetargi.pl
wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania – usługę należy wykonywać wg wskazań Zamawiającego na podstawie przekazanej przez niego listy sygnalizacji świetlnych do umycia, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Urządzenia przed umyciem należy oczyścić z nalepianych ogłoszeń, naklejek i plakatów reklamowych. Maszty, wysięgniki, konstrukcje bramowe, przyciski, słupki z przyciskami wzbudzającymi, szafy sterownicze należy umyć z detergentem. Komory sygnalizacyjne wraz z osłonami przeciwsłonecznymi o skupionym źródle światła (żarówki) należy umyć z zewnątrz i wewnątrz (wewnątrz - otworzyć komorę i umyć soczewkę, odbłyśnik i filtr). Komory sygnalizacyjne wraz z osłonami przeciwsłonecznymi o źródle światła rozproszonym (diody, typ LED) oraz komory sygnalizacyjne typu „mini” (100 mm) należy umyć tylko z zewnątrz (nie otwierać komór). Mycie musi odbywać się za pomocą np. wilgotnej szmatki lub gąbki z detergentem. Z uwagi na możliwość uszkodzenia elementów sygnalizacji zakazuje się stosowania myjek wysokociśnieniowych. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób: - od momentu podpisania umowy Wykonawca będzie sukcesywnie otrzymywał listę obiektów sygnalizacyjnych do przeglądu i umycia wraz z zakresem czasowym w jakim prace powinny zostać wykonane; - po wykonaniu przeglądu i umycia obiektów sygnalizacyjnych z otrzymanej listy od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 4 dni lub szybciej od zakończenia terminu wykonania prac, wykazu z przeglądu i umycia sygnalizacji świetlnych. W wykazie mają być podane następujące informacje: podane uszkodzone i brakujące elementy na obiekcie, takie jak: soczewki, daszki i ekrany kontrastowe, przyciski wzbudzające, maszty, wysięgniki, konstrukcje bramowe i szafy sterownicze ze wskazaniem miejsca. Należy także uwzględnić w wykazie, wraz z dokumentacją fotograficzną, urządzenia nie nadające się do umycia (III stopień korozji); - przegląd i mycie sygnalizacji świetlnych będzie następowało wyłącznie na wskazanie Zamawiającego (telefonicznie, faxem, lub mailowo) a Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 dni powiadomić zamawiającego o terminie realizacji i przystąpić do prac. - wysięgniki i konstrukcje bramowe należy myć w porze nocnej od 19:00 – 05:00, lub w wyjątkowych przypadkach w innych godzinach za zgodą Zamawiającego. - mycie wysięgników i bramownic sygnalizacyjnych każdorazowo poprzedzone musi być, przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac, przekazaniem do Zamawiającego listy skrzyżowań na których będą myte w/w konstrukcje danej nocy. Zadaniem objęte są wszystkie obiekty z sygnalizacją świetlną na terenie miasta Poznania. W każdym miesiącu obowiązywania Umowy Wykonawca powinien wykonać czynności wynikające z przedmiotowego zadania na przynajmniej 30 obiektach. Dopuszcza się zmianę miesięcznych ilości po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Odbiór wykonanych prac dokonywany będzie na podstawie cotygodniowych wykazów z przeglądu i umycia dostarczanych do Wydziału Sterowania Ruchem w siedzibie Zamawiającego. Po sprawdzeniu wykonanych robót z otrzymanego wykazu będą podpisywane częściowe protokoły odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Wyceniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ; 4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie dot. udostępnienia zasobów - załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach