Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2018 roku

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62300 Września, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 614 362 500
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1
  62300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 614 362 500
  REGON: 52660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wrzesnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objęte są roboty w zakresie mechanicznego, doraźnego czyszczenia, udrażniania sieci i konserwacji oraz usuwania awarii na sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2018 roku, a w szczególności w zakresie: 1) konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do ulicznej kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Września, 2) przeglądu i oczyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych, 3) przeglądu i oczyszczania acodrainów chodnikowych, 4) czynności naprawczych na ulicznej sieci kanalizacji deszczowej, 5) czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych - zakres zadania obejmuje doraźne czyszczenie kanałów deszczowych o średnicach: DN200 mm, DN300 mm, DN400 mm, DN500 mm, DN600 mm i większe, 6) czyszczenia studni chłonnych z osadu wraz z odpompowaniem wody oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych, 7) regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej, 8) wymiany włazów kanalizacji deszczowej, 9) uzupełniania włazów kanalizacji deszczowej, 10) uzupełniania pokryw od włazów kanalizacji deszczowej, 11) regulacji poziomu kratek na wpustach, 12) wymiany kratek na wpustach, 13) uzupełniania brakujących (rusztów) od kratek na wpustach, 14) uszczelnianie punktowe kanalizacji, 15) inspekcji kanalizacji deszczowej w obecności Zamawiającego przy użyciu kamery telewizyjnej, z której Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport i szczegółowe informacje dotyczące stanu kanalizacji deszczowej oraz zalecenia dotyczące poprawy jej stanu technicznego, miejsc w których istnieje koniecznych podjęcia działań związanych z remontem, przebudową, itp. 16) eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe w dobrym stanie technicznym (czyszczenie): a) wylot nr A o średnicy ø 300mm z urządzeniem podczyszczającym: osadnik żelbetowy ø 1200mm i V=1,3m3 zlokalizowany w ul. Parkowej, prawostronny, rzędna dna wylotu 99,80 m npm, rzędna dna osadnika 98,68m, osadnik wyposażony w deflektor, przykrycie żelbetowe włazem żeliwnym ø 600mm, zabezpieczony kratą stalową uchylną, ubezpieczenie wokół wylotu narzutem kamiennym na betonie pow. 4m2, b) wylot nr 2 – lewostronny w km 30+894 rzeki Wrześnicy, z urządzeniem podczyszczającym, studnia betonowa ø 1200mm i V=1,0m3, rzędna dna wylotu prefabrykowanego 99,27 m npm, rzędna dna osadnika 98,37m, osadnik wyposażony w deflektor, wylot zabezpieczony kratą stalową uchylną, c) wylot nr 3 – prawostronny w km 30+818 rzeki Wrześnicy, o średnicy ø 400mm, rzędna dna wylotu prefabrykowanego 100,00m npm dostosowany do: • rzędnej lustra wody na rzece (24.02.2009r.), która wynosiła 99,61 m, • rzędnej dna istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ø 400mm – 101,00 m npm, w który wbudowane zostały urządzenia podczyszczające. Wylot prefabrykowany zakończono krata uchylną, ubezpieczenie wokół wylotu narzutem kamiennym na betonie pow. 6m2, Urządzenia podczyszczające wykonane w formie osadnika wirowego typu V2B1-3-15 / OWIR / oraz komory do zatrzymania zawiesin pływających z układem lamelowym firmy ECOL-UNICON Sp. z o.o. Gdańsk. Należy dokonać co najmniej jeden raz przeglądu stanu technicznego urządzeń wymienionych w pkt. 15 w obecności inspektora nadzoru z ramienia UMiG oraz w przypadku stwierdzenia konieczności usunąć nieczystości powstałe w wyniku ich działania wraz z przekazaniem ich firmie posiadającej aktualną koncesję na wywóz odpadów pochodzących z w/w urządzeń, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z czyszczeniem w/w urządzeń. 17) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac na składowisko odpadów komunalnych, 18) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do faktury karty przekazania w/w odpadów firmie posiadającej aktualną koncesję na transport tego typu odpadów, 19) Wykonawca każdorazowo po zakończeniu czyszczenia wpustów i przykanalików, dołączy do faktury karty przekazania odpadów na składowisko odpadów komunalnych, 20) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia wpustów, studni chłonnych, separatorów, kolektorów kanalizacyjnych (wjazd na składowisko + opłata za korzystanie ze środowiska). Wyżej wymienione koszty należy uwzględnić przy kalkulacji ceny jednostkowej. 21) zakres robót będzie wynikał z bieżących potrzeb, prace będą wykonywane w uzgodnieniu z Referatem Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Września oraz po pisemnej akceptacji zakresu prac przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: część 1 - 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), część 2 - 1.500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach