Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy leków

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64700 Czarnków, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 35 28 090 , fax. 067 35 28 171
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 96
  64700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 35 28 090, fax. 067 35 28 171
  REGON: 30852500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzozczarnkow.x.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy leków,zgodnie z asortymentem określonym w formularzach cenowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie precyzuje warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach