Przetargi.pl
Oczyszczanie miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (063) 24-01-111, 63 2401139 , fax. (063) 2401135
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koninie
  Plac Wolności 1 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. (063) 24-01-111, 63 2401139, fax. (063) 2401135
  REGON: 00065723700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie miasta Konina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Konina polegające na wykonaniu następujących prac: - mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic wraz z zatokami parkingowymi - 216 139,0 km; - mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów - 34 680,0 m2; - mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azylami) - 308 074,0 m2; - opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych - 450 szt.; - odśnieżanie i likwidacja śliskości na terenie chodników (wraz wywozem nadmiaru śniegu) - 308 074,0 m2; - zakup i montaż koszy ulicznych - 75 szt.; - zakup worków foliowych do istniejących koszy ulicznych zamontowanych w Koninie (Starówka) - 40 szt.; - obsługa imprez i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku - 5 imprez, festynów; - oflagowanie ulic miasta Konina - czterokrotne (450 szt. flag).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach