Przetargi.pl
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Miasto Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +4862 7654300
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalisz
  Główny Rynek 20 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. +4862 7654300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią, a także innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453430003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalisz.pl (zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne) lub www.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach