Przetargi.pl
Sukcesywny wywóz nieczystości komunalnych i innych odpadów z terenów i obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8487023, 8487043 , fax. 061 8487043, 8487145
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8487023, 8487043, fax. 061 8487043, 8487145
  REGON: 00000184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.au.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny wywóz nieczystości komunalnych i innych odpadów z terenów i obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz nieczystości komunalnych i innych odpadów z terenów i obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Jest to usługa o charakterze priorytetowym wg kategorii 16 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. 2. Usługa będzie polegała na ustawieniu niezbędnej ilości odpowiednio oznakowanych, estetycznych i sprawnych technicznie pojemników do zbierania odpadów komunalnych stałych, odpadów podatnych na segregację w ilości i w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca dysponuje wszelkimi niezbędnymi do realizacji umowy typami specjalistycznych pojemników. Usługa będzie realizowana każdorazowo w ciągu 6 godzin od telefonicznego lub faksowego zgłoszenia zapotrzebowania przez przedstawiciela Zamawiającego. 3.Wywóz odpadów stałych ma się odbywać własnym w pełni sprawnym, specjalistycznym sprzętem i pojemnikami o poj. 240 lit., 1,1 m3, Big-bag-2,5 m3 i kontenerów KO-8 m3, KO-6m3 4.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: a) wywóz odpadów podatnych na segregację: papieru i tektury, szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych i baterii specjalistycznymi pojemnikami; b) dezynfekcja pojemników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w okresie od kwietnia do października włącznie; c) bieżąca konserwacja, naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników bez dodatkowego wezwania Zamawiającego. d) każdorazowe sprzątanie otoczenia pojemników przy zbieraniu odpadów 5.Wykonawca zobowiązany będzie do jednoczesnego postawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych stałych w ilości 70 szt. oraz pojemników specjalnych na odpady podatne na segregację w ilości 82 szt. w miejscach wskazanych w przedmiocie zamówienia, w tym - Pakiet A) : 26 szt. pojemników PA 1100 - 1,1 m3, 18 szt. pojemników specjalistycznych na odpady podatne na segregację: papier i tekturę, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne i baterie oraz na żądanie - 6 szt. Big-bag-2,5m3 i 2 szt. KO-8 m3 ( wywozy odpadów komunalnych stałych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.00 )-dotyczy pakietu A - Pakiet B) : 3 szt. pojemników SM 240 - 240,0 lit, 41 szt. pojemników PA 1100 - 1,1 m3, 64 szt. pojemników specjalistycznych na odpady podatne na segregację: papier i tekturę, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne i baterie oraz na żądanie - 12 szt. Big-bag 2,5m3, 4 szt. KO-8 m3 i 2 szt. KO-6 m3 5. Informacje dotyczące przewidywanych ilości wywożonych śmieci zawarto w załączniku nr 1A i 1B do umowy i w Formularzu cenowym (załącznik nr 2A i 2B). 6. Przed złożeniem oferty wskazana jest lustracja obiektów opisanych w załączniku nr 1A i 1B do umowy Wykaz rozmieszczenia i pojemników. W tym celu należy skontaktować się z pracownikami Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia: mgr inż. Waldemarem Stawiarskim tel. 061-848-70-59, tel.kom 502 033 126 (w dni robocze w godz. od 800 do 1400). Lustracja nie może być dokonana później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 3.1. Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwóch pakietów A i B Pakiet A) : - Budynek DS. Jurand, ul. Piątkowska 94-3 A - Budynek DS. Danuśka, ul. Piątkowska 94-3 B - Budynek DS. Maćko, ul. Piątkowska 94-3 C - Budynki DS., ul. Dożynkowa 9G - Budynek DS. Przylesie, ul. Wojska Polskiego 85 - Hotel Asystenta Sadyba, ul. Wojska Polskiego 79 Pakiet B): - Budynki administracyjne, dydaktyczne i naukowe, hala sportowa, których lokalizacja w Poznaniu i Baranowie k/Poznania została szczegółowo opisana w załączniku nr 1B do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: - 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN ) w terminie do dnia 27 marca 2012r. do godz. 08:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up. poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach