Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PILE

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2109442 , fax. 067 2109332
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości 33/35 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2109442, fax. 067 2109332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PILE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: - Serwer - 1 szt. - Półka dyskowa - 1 szt. - Komputer przenośny - 2 szt. - Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. 2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części. a) Pierwsza część zamówienia - w skład przedmiotu zamówienia wchodzą: 1) Serwer - 1 szt. 2) Półka dyskowa - 1 szt. 3) Komputer przenośny - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4A do SIWZ - Warunki techniczne zamawianego sprzętu. b) Druga część zamówienia - w skład przedmiotu zamówienia wchodzi urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4B do SIWZ - Warunki techniczne zamawianego sprzętu. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. 5. Gwarancja na dostarczony sprzęt: szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w załączniku nr 4 do SIWZ. 6. Do oferty należy załączyć: - wypełniony formularz oferowanego sprzętu (w przypadku pierwszej części zamówienia - załącznik nr 3A, w przypadku drugiej części zamówienia - załącznik nr 3B), w formularzu należy wpisać markę sprzętu i opisać oferowany sprzęt komputerowy; - w przypadku pierwszej części zamówienia wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2). 7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt posiadał certyfikaty określone odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty oświadczenia, że zaoferowany sprzęt posiada wymagane certyfikaty. 8. Dostawa zamówionego sprzętu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie w komputerach. 9. Warunki zapłaty: - Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT, - termin zapłaty faktury - do 14 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym faktura nie może być wystawiona przed terminem odbioru sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach