Przetargi.pl
OCHRONA WEWNĘTRZNA DOMU STUDENTA NR 7 - HERKULES POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Politechnika Częstochowska ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3250415 , fax. 034 3250415
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69 69
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3250415, fax. 034 3250415
  REGON: 00000164300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA WEWNĘTRZNA DOMU STUDENTA NR 7 - HERKULES POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OCHRONA WEWNĘTRZNA DOMU STUDENTA NR 7 - HERKULES POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ, wraz ze wspomaganiem przez grupę interwencyjną, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z póź. zm.) 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki szczególne: 2.1.posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, 2.2.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności polegającej na ochronie osób i mienia; 2.3. posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przynajmniej trzech usług polegających na ochronie osób i mienia; 2.4. dysponują lub będą dysponować przynajmniej 2 osobami, które posiadają licencję I lub II stopnia na ochronę mienia i osób i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków wymienionych w punktach poprzedzających w oparciu o dokumenty, o których mowa poniżej. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich wymaganych dokumentów, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. p. z. p.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty: Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków z wymagane art. 22 ust.1 p.z.p. W przypadku, gdy dla realizacji zamówienia Wykonawca nie dysponuje samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Koncesję wydaną przez M.S.W. i A na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności polegającej na ochronie osób i mienia, Wykaz przynajmniej trzech wykonanych lub wykonywanych usług polegających na ochronie osób i mienia w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie , Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia mających licencję I lub II stopnia na ochronę mienia i osób wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że osoby te posiadają wymagane prawem licencje. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. nr 87 poz. 605 z dn. 24 maja 2006 r.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Powyższe dokumenty winny być przetłumaczone na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach