Przetargi.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, 17 Lipca 27
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322651442
 • Data zamieszczenia: 2022-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  17 Lipca 27
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 322651442
  REGON: 003450413
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.czeladz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I. 1. Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem wizyjnym oraz monitoringiem systemu alarmowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 oraz ochrona osób i mienia w trakcie wydawania posiłków w Punkcie Żywienia nr 1 w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27, 2. Monitoring systemu alarmowego w siedzibie MOPS przy ul. 17 Lipca 12 w Czeladzi.Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem wizyjnym oraz monitoringiem systemu alarmowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Alfreda Biedermanna 2.Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem wizyjnym oraz monitoringiem systemu alarmowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Rynek 22.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. Na podstawie art.112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresieb) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia/licencje do wykonywania działalności polegającej na ochronie osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1995 z póżn. zm)c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:a) dla części I wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitoringiem, o wartości minimum 51.200,00 złb) dla części II wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitoringiem, o wartości minimum 56.700,00 złc) dla części III wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitoringiem, o wartości minimum 71.600,00 zł3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych przez Wykonawcę w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach