Przetargi.pl
Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie

Gmina Boronów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-283 Boronów, Dolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343539100 , fax. 343669814
 • Data zamieszczenia: 2022-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boronów
  Dolna
  42-283 Boronów, woj. śląskie
  tel. 343539100, fax. 343669814
  REGON: 151398400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://boronow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie przy ul. Koszęcińskiej 12 w Boronowie, gmina Boronów, powiat lubliniecki, województwo śląskie.Projekt przewiduje budowę budynku zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego. Budynek zlokalizowany zgodnie z rysunkiem 01 – Projekt zagospodarowania terenu. Podest wejściowy, dojścia oraz opaski wokół obiektu zaprojektowano jako nawierzchnie betonowe i z konglomeratów. 2Wszystkie powierzchnie na działce utwardzone kostką brukową zostaną ograniczone betonowymi obrzeżami. Projektowane nawierzchnie brukowe zostaną posadowione na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Jako kostkę przewiduje się kostkę typu starobruk.Zestawienie powierzchni:• Powierzchnia zabudowy projektowanej: 817,30 m2• Powierzchnia utwardzona projektowana: 382,20m2• Powierzchnia utwardzona istniejąca: 1215,10 m2• Powierzchnia zieleni: 12885,40 m2• Powierzchnia działki: 15330,00 m2• Powierzchnia zabudowy istniejącej w całości przeznaczonej do rozbiórki: 375,00 m2Podstawowe parametry obiektu:• Długość – 57,64 mb.• Szerokość – 15,44 mb.• Powierzchnia zabudowy – 817,30 m2• Powierzchnia użytkowa – 628,9 m2 + pomieszczenia pomocnicze – 70,1 m2• Kubatura: 3896 m3Budynek na planie wieloboku, o kształcie wydłużonego prostokąta. Posadowienie obiektu – płyta fundamentowa żelbetowa z elementami fundamentowania liniowego i punktowego w części południowej. Konstrukcja obiektu – szkieletowa, drewniana z obiciem płytami konstrukcyjnymi. Dach w konstrukcji wiązarowej z drewna konstrukcyjnego C24, łączonego na płytko kolczaste. Pokrycie dachu membrana PCV(dach w części balastowy). Wykończenie elewacji tynk cienkowarstwowy oraz naturalne materiały w postaci drewna modrzewiowego i cegły. Budynek podzielony na trzy strefy. Pierwsza mieszcząca administracyjne pomieszczenie klubu sportowego, druga przeznaczona dla zawodników, sędziów, trenerów oraz osób obsługujących treningi i zawody sportowe w skład której wchodzą pomieszczenia szatniowe, węzły sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Trzecia część to strefa i wypoczynku w postaci siłowni, sauny oraz kręgielni.Strefę techniczną dla urządzeń przewidziano na dachu budynku gdzie prowadzą schody techniczne zewnętrzne. Projektowany budynek będzie wyposażony w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ogrzewania przy pomocy pompy ciepła powietrze – woda.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczy w Myszkowie oddział Koszęcin filia Boronów na konto numer:27 8288 1014 2001 0000 0450 0005Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się złożyć wraz z ofertą przetargową.Uwaga:Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężnewpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej.Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej.Uwaga:1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. W stosunku do wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna [np. gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej czy poręczeniach] dokument wadialny będzie skutecznie zabezpieczał ofertę przez cały okres: od upływu terminu składania ofert do chwili, gdy upływa termin związania ofertą, jeżeli zdarzenie uzasadniające żądanie przez zamawiającego wypłaty wadium zaistnieje w tym okresie, a ponadto jeżeli Zamawiający będzie miał możliwość skutecznego zgłoszenia żądania zapłaty wadium.Przez „możliwość skutecznego zgłoszenia żądania zapłaty wadium” Zamawiający rozumie możliwość wystąpienia z żądaniem zapłaty wadium do gwaranta lub poręczyciela po upływie terminu obowiązywania dokumentu wadialnego w związku ze zdarzeniem mającym miejsce w okresie jego obowiązywania zgodnie z zapisami ustawy Pzp (art. 98 ust. 6).6. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.7. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie określa warunku w tym zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:a. dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:- osobę dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika budowy - posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności konstrukcyjno-budowlanej;- osobę dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej - posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychlub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (dotyczy tylko tych uprawnień, które są wymagane przedmiotem zamówienia);- osobę dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika robót branży instalacyjnej – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (dotyczy tylko tych uprawnień, które są wymagane przedmiotem zamówienia).Uwaga:1. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220),2. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji, o których mowa powyżej przez jedną osobę, która spełnia łącznie warunki wymagane dla obydwóch tych funkcji.b. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o złożoności porównywalnejz zakresem niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej:- jedną robotę budowlaną polegającą na na budowie, przebudowie bądź rozbudowie budynku w konstrukcji szkieletowej o kubaturze minimum 2000 m3 - które zostało odebrane protokołem częściowym lub końcowym,Uwagi:1. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazanew warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.2. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach