Przetargi.pl
Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Kominka

Urząd Miasta Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44310 Radlin, ul. Rymera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 590 200 , fax. 324 590 205
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Radlin
  ul. Rymera 15
  44310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 324 590 200, fax. 324 590 205
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.radlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Kominka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radlin – ul. Kominka W skład zamówienia wchodzi następujący zakres: wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z budową oświetlenia ulicznego w ul. Kominka. 1) długość sieci – 482 m 2) słupy wirobetonowe - 12 szt. 3) oprawy z źródłem światła LED 68W – szt - 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ). OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach