Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU DO STERYLIZACJI ORAZ MONITOROWANIA I TESTOWANIA STANU HIGIENICZNEGO DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 43316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 100 143 , fax. 338 102 101
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  al. Armii Krajowej 101
  43316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 100 143, fax. 338 102 101
  REGON: 7062159000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU DO STERYLIZACJI ORAZ MONITOROWANIA I TESTOWANIA STANU HIGIENICZNEGO DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101 materiałów i sprzętu do sterylizacji oraz monitorowania i testowania stanu higienicznego dla Centralnej Sterylizatorni wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Dla Części 5 – Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny przedmiotu umowy do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą materiałów opakowaniowych do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu dla Centralnej Sterylizatorni, zgrzewarki rotacyjnej do zgrzewania torebek papierowo foliowych i rękawów papierowo – foliowych oraz do zapewnienia sprawnego funkcjonowania zgrzewarki przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Dla Części 8 – Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny przedmiotu umowy do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą testów wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 siwz w pozycji 4, urządzenia do odczytu testów biologicznych oraz do zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38910000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający: a) nazwę (firma) i adres Wykonawcy, b) cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, c) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, d) okres trwania zamówienia publicznego, e) oferowany okres gwarancji, określony w miesiącach, liczony od daty dostawy, z zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji na przedmiot dostawy musi wynosić 12 miesięcy licząc od daty dostawy, f) oferowany termin dostawy, g) warunki płatności, h) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców. 2) Wypełniony Załącznik Nr 2 do siwz zawierający: a) rodzaj towaru i wymagania; b) nazwę oferowanego towaru; c) określenie producenta oferowanego towaru; d) średnie zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy w j.m.; e) obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty: 1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w Sekcji III.3). 4) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.3), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach