Przetargi.pl
Wynajem samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 960 600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 960 600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem – na okres 36 miesięcy – jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, nieuszkodzonego, nienaprawianego, wolnego od wad fabrycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wraz ze świadczeniem obsługi serwisowej, assistance, ubezpieczenia oraz innych czynności wskazanych poniżej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający określa średni roczny limit kilometrów na poziomie 25.000 km. 4. Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów niż opłaty za wynajem, za wyjątkiem kosztów i opłat związanych z użytkowaniem samochodu w zakresie bieżącej eksploatacji: mycie, płyny do spryskiwaczy, paliwo, oleje (z wyłączeniem obowiązkowych wymian wynikających z książki serwisowej), opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą. 5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach