Przetargi.pl
Obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i udzielenie kredytu bankowego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2019-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 605013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i udzielenie kredytu bankowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i udzielenie kredytu bankowego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. w ramach której będą wykonywane następujące usługi: 1) prowadzenie rachunku bieżącego, 2) prowadzenie 18 rachunków pomocniczych oraz możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych, 3) udostępnienie elektronicznego systemu obsługi kont bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych, 4) dokonywanie operacji związanych z krajowym obrotem bezgotówkowym na ww. kontach, w tym także: - rozliczanie masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - ok. 1.600), - możliwość elektronicznego odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji z całego okresu obowiązywania umowy przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – bez opłat, - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. z 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego, - w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie opłacie za przelew w wersji elektronicznej, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych na własny rachunek w formie zamkniętej – bez opłat, 6) wypłata gotówkowa z własnego rachunku – bez opłat, 7) wydawanie blankietów czeków gotówkowych – bez opłat, 8) oprocentowanie stanu wolnych środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych oparte na stawce WIBID 1 M i współczynniku określonym w ofercie banku, nie niższy niż 0,7, stałym w okresie trwania umowy. 9) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do limitu 14.000.000,00 zł na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Zleceniodawca wykorzystywać będzie kredyt w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego w okresie trwania umowy, przy czym każda wpłata środków na rachunek bieżący Zleceniodawcy odnowi o kwotę dokonanej wpłaty kredyt możliwy do wykorzystania w tym okresie. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w terminie do ostatniego dnia trwania umowy. 8) wyznaczenie przedstawiciela Wykonawcy (tzw. opiekuna Zamawiającego), który będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 11 lutego 2019 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej wynikające z ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru integralnej części SIWZ). 2. Oferta cenowa sporządzona w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 13 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nich mowa. Zamawiający informuje, że nie złożenie oświadczeń, informacji, o których mowa wyżej w pkt 1 – 2 spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. Inne wymagane dokumenty: Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach