Przetargi.pl
Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz

Gmina Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713804357 , fax. 713841119
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milicz
  ul. Trzebnicka 2
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 713804357, fax. 713841119
  REGON: 931934710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach wiejskich gminy Milicz w ramach projektu pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”, o numerze: RPDS.07.01.01-02-0075/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI - 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI. Wykaz pracowni wg. placówek: 1.Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim - pracownia informatyczna, przyrodnicza, (dalej zwana SPWW) 2.Szkoła Podstawowa w Czatkowicach - pracownia przyrodnicza (dalej zwana SPCZ) 3.Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku - pracownia przyrodnicza, informatyczna (dalej zwana SPNZ) 4.Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie - pracownia informatyczna, przyrodnicza, matematyczna (dalej zwana SPS) 5.Szkoła Podstawowa w Dunkowej - pracownia informatyczna, przyrodnicza (dalej zwana SPD) 6.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie - pracownia informatyczna, chemiczna (obecnie Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie) (dalej zwane GS) 2.Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a)dostawa: • wyposażenie meblowe SPWW (informatyczna, przyrodnicza) SPCZ (przyrodnicza) SPNZ (informatyczna, przyrodnicza) SPS (informatyczna, matematyczna, przyrodnicza) SPD (informatyczna, przyrodnicza) GS (informatyczna, chemiczna) b)miejscem dostaw są pracownie wymienione powyżej. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”, o numerze: RPDS.07.01.01-02-0075/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI - 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 2 do SIWZ 3. Wymagania i wytyczne: 3.1 Wymagania i wytyczne: -Wyposażenie wszystkich szkolnych pracowni powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. - Wyposażenie powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 3.2 Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. 3.3 Ponadto wnioskodawca będzie stosował kryterium zielonych zamówień publicznych „oznaczający politykę, w ramach której podmioty włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. 3.4 Dostawa obejmuje transport i wniesienie do budynków, dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Milicz, oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż. Zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu specyfikację techniczną zamawianego sprzętu i wyposażenia jest zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załączniki nr 2 do SIWZ 3.5 Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich , nieużywane, posiadać karty gwarancyjne , materiały dotyczące użytkowania w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE), posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż dwa lata. 3.6 Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.8 Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku 2 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy - (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 4 do SIWZ); 3) Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ); 4) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 6) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach