Przetargi.pl
Sukcesywne usługi drukowania i dostawy materiałów poligraficznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 000288981
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne usługi drukowania i dostawy materiałów poligraficznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne usługi drukowania i dostawy materiałów poligraficznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2. Miejsce dostawy: Dział Marketingu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. – na własny koszt i ryzyko z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową dostawę. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Siwz (Formularz asortymentowo-cenowy). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 5 do Siwz). 4. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do Siwz. 5. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości stanowią tylko prognozę, potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał materiały poligraficzne w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik 1 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Formularz asortymentowo-cenowy (wzór – załącznik nr 2 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, w wersji papierowej. Zamawiający prosi również o załączenie Formularza asortymentowo-cenowego w wersji elektronicznej – na płycie CD, plik EXCEL. 3) Próbki materiałów poligraficznych wymienionych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Siwz, 4) Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt. 1 – 4 (wzór załącznik nr 3 do Siwz) – wypełnione przez Wykonawcę, 5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór załącznik nr 6 do Siwz) – wypełnione przez Wykonawcę, 6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach