Przetargi.pl
Nowa energia społeczna, w tym termomodernizacja i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii budynku DPS (zaprojektuj i wybuduj).

Powiat Pińczowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, Zacisze
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413576001 , fax. 413576007
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pińczowski
  Zacisze
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413576001, fax. 413576007
  REGON: 291009432
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nowa energia społeczna, w tym termomodernizacja i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii budynku DPS (zaprojektuj i wybuduj).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i montaż windy dla DPSZakres zamówienia obejmuje wykonanie:1. niezbędnej dokumentacji projektowej:- projektów wykonawczych robót,- wykonanie ex-post audytów energetycznych.- inwentaryzacji przyrodniczej,- kosztorysów robót- harmonogramów rzeczowo-finansowych2. nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego3. robót budowlanych:- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów,- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,- przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej,- wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,- wykonanie sytemu zarządzania energią,- montaż kolektorów słonecznych,- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 5kWpZadanie obejmuje:- system przyzywowy- instalacja systemu sygnalizacji pożaru- drzwi przeciwpożarowe EIS - 30- stacja uzdatniania wody- modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach magazynowych- wymiana instalacji wodociągowej w pionach- wymiana instalacji kanalizacyjnej- roboty towarzyszące - budowlane, wykończeniowe, posadzkarskie (glazura + terakota), tynkarskie,- modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem - rozdzielnie elektryczne- pompy ciepła- magazyny energii- rozbiórka konstrukcji komina
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:- dla części I: 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100)- dla części II: 30.000,00- zł (słownie złotych:trzydzieści tysięcy złotych 00/100) .- dla części III: 30.000,00- zł (słownie złotych:trzydzieści tysięcy złotych 00/100) .Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (wkażdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkichWykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będziewymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo itytułem jakiego postępowania jest wnoszone.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dniaupływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniemokresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzedłużony okres związania ofertą.5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następującychformach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy.2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: - nie dotyczy4) zdolność techniczna lub zawodowa:1) w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawcawykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnieniado kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,(Osoba tabędzie pełniła funkcję kierownika budowy)2) w zakresie doświadczenia : Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnichpięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robótbudowlanych w obiektach użyteczności publicznej a w zakresie tego zamówienia była realizacjarobót budowlanych polegających na:- dla części I montaż windy o wartości nie niższej niż 150 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )- dla części II montażu fotowoltaiki nie niższej niż 200 tys. zł i (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) brutto oraz docieplenie budynkuo wartości nie niższej niż 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).- dla części III roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100) oraz instalacyjne (wod.-kan., elkektr.) o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże roboty zakończone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach