Przetargi.pl
Dostawa materiału roślinnego dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o.

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Sandomierska 249
  25-330 Kielce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290414024
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału roślinnego dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dostawa materiału roślinnego do nasadzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03452000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach