Przetargi.pl
NAPRAWY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW, NAPRAWA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, NAPRAWA RAMPY - sprawa numer 6/2015

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAPRAWY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW, NAPRAWA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, NAPRAWA RAMPY - sprawa numer 6/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są naprawy pokryć dachowych i elewacji budynków, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa rampy. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Zadanie nr 1: naprawa pokrycia dachowego oraz naprawa elewacji budynku nr 75 w kompleksie wojskowym w Grupie, w tym m.in. Roboty budowlane polegające na:konserwacja pokrycia dachowego polegająca na usunięciu pęcherzy i ułożeniu papy termozgrzewalnej z obróbką kominów i wentylacji dachowej. Impregnacja okapu drewnianego;odnowienie elewacji polegające na oczyszczeniu powierzchni, uzupełnieniu uszkodzonych tynków nakrapianych i pomalowaniu farbą elewacyjną silikonową, ustawienie i rozbiórka rusztowań;pomalowanie krat okiennych z siatkami w ramkach, drzwi stalowych, rozdzielni elektrycznej, rynien i rur spustowych oraz parapetów stalowych;rozebranie części opasek betonowych, wykonanie nowych i wywiezienie gruzu do utylizacji;Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt prac towarzyszących m.in. w zakresie:oświetlenie terenu robót, znaki ostrzegawcze na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV:45261900-3-naprawa i konserwacja dachów KOD CPV:45261400-8-pokrywanie KOD CPV:45442100-8-roboty elewacyjne KOD CPV:45442100-8-roboty malarskie KOD CPV:45243300-5-roboty bud. w zakresie opaski brzegowej KOD CPV:45111300-1-roboty rozbiórkowe KOD CPV:90500000-2-usługi związane z odpadami 2)Zadanie nr 2: naprawa pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku nr 76 w kompleksie wojskowym w Grupie Roboty budowlane polegające na:konserwacja pokrycia dachowego polegająca na częściowej rozbiórce pokrycia papowego, pasa nadrynnowego oraz częściowej wymianie rynien, naprawie pasa podrynnowego i częściowym ułożeniu papy termozgrzewalnej;odnowienie elewacji polegające na oczyszczeniu powierzchni, uzupełnieniu uszkodzonych tynków nakrapianych i pomalowaniu farbą elewacyjną silikonową. Ustawienie i rozbiórka rusztowań;pomalowanie krat okiennych, drzwi stalowych, rozdzielnic elektrycznych, drabiny, opierzeń i parapetów z blachy, rynien i rur spustowych, schodów stalowych ewakuacyjnych oraz innych elementów stalowych;uzupełnienie okitowania stolarki okiennej z jednokrotnym pomalowaniem farbą olejną;lakierowanie stolarki okiennej i drzwiowej lakierobejcą;wymiana fragmentu cokołu z lastryka płukanego; rozebranie części opaski betonowej i wykonanie nowej z wywiezienie gruzu do utylizacji. Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt prac towarzyszących m.in. w zakresie:oświetlenie terenu robót, znaki ostrzegawcze na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV:45261900-3-naprawa i konserwacja dachów KOD CPV:45261320-3-kładzenie rynien KOD CPV:45261400-8-pokrywanie KOD CPV:45442100-8-roboty elewacyjne KOD CPV:45442100-8-roboty malarskie KOD CPV:45243300-5-roboty bud. w zakresie opaski brzegowej KOD CPV:45111300-1-roboty rozbiórkowe KOD CPV:90500000-2-usługi związane z odpadami 3)Zadanie nr 3: naprawa i malowanie elewacji oraz naprawa rampy budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera w Grudziądzu Roboty budowlane polegające na:konserwacja malarska i tynkarska elewacji;konserwacja części pokrycia dachu z dachówki; konserwacja części rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, konserwacja murarsko-tynkarska, malarska rampy przy budynku. Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt prac towarzyszących m.in. w zakresie:wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu;oświetlenie terenu robót;znaki ostrzegawcze na terenie robót;wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy;oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót;wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu;poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV:45262500-6-roboty murarskie i murowe KOD CPV:45443000-4-roboty elewacyjne KOD CPV:45262100-2-roboty przy wznoszeniu rusztowań KOD CPV:45262300-4-betonowanie KOD CPV:45261210-9-wykonywanie pokryć dachowych KOD CPV:45261320-3-kładzenie rynien KOD CPV:90500000-2-usługi związane z odpadami. 4)Zadanie nr 4: naprawa pokrycia dachowego, malowanie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 21 w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera w Grudziądzu Roboty budowlane polegające na:konserwacja pokrycia dachowego - część dachu pokryta papą, część dachówką karpiówką, częściowa wymiana instalacji odgromowej;konserwacja malarska stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja malarska elewacji. Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt prac towarzyszących m.in. w zakresie:oświetlenie terenu robót, znaki ostrzegawcze na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na dachu, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV:45261920-9-konserwacja dachów KOD CPV:45312310-3-ochrona odgromowa KOD CPV:45410000-4-tynkowanie KOD CPV:45442100-8-roboty malarskie KOD CPV:90500000-2-usługi związane z odpadami. Budynki teren w zakresie, których będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będą czynne. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w obiekcie. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia - należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 5,6,7,8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi jak w Załączniku Nr 1,2,3,4 do SIWZ oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do:zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników do prac na wysokościach i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający); zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku i przebywającym w budynku i na jego terenie oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie i terenie czynnym;umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku, terenu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej (m.in. w zakresie komunikacji wewnętrznej budynku itp.);zabezpieczenia budynku przed zalaniem i innymi uszkodzeniami w wyniku deszczu, gradu itp. warunków atmosferycznych;realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku i terenu.Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, transportu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.). Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy, stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę, wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości ogółem: 3.400,00 zł. 2.Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań. 3.Wysokość wadium na poszczególne zadania: Zadanie Nr 1: 500,00 zł Zadanie Nr 2: 800,00 zł Zadanie Nr 3: 1.300,00 zł Zadanie Nr 4: 800,00 zł 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 5.W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 7.W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2-5, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 8.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną e osobę y upoważnioną e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9.Wadium wnoszone w formie określonej w ust. 6 pkt 2-5 Rozdziału, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA- numer sprawy). Natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę y upoważnioną e do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do składanej oferty. Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00. lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 10.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej) i adres, na który należy zwrócić wadium. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a Ustawy). 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji w terminie 25 dni roboczych od dnia przek. terenu - budynku uzyska 10 pkt.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach