Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej w Nadleśnictwie Dąbrowa

Nadleśnictwo Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-131 Jeżewo, ul. Leśna 25
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3318713 , fax. 052 3318716
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dąbrowa
  ul. Leśna 25 25
  86-131 Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3318713, fax. 052 3318716
  REGON: 09055065000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej w Nadleśnictwie Dąbrowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, tj. uprawa poletek produkcyjnych i żerowych oraz wykaszanie łąk z rozdrobnieniem i wywiezieniem biomasy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 771000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach