Przetargi.pl
Dostawa elementów urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej - Curie 55
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6500044 w.149, 123 , fax. 56 6500333
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 55
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6500044 w.149, 123, fax. 56 6500333
  REGON: 00004456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego w Toruniu elementów, które będą wykorzystane do budowy urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych, w tym: urządzenie formujące z poziomym układem zamykania, zestaw do schładzania wody używanej w procesie produkcji, zestaw osuszająco-odwilżający do przygotowania surowca, młyn wolnoobrotowy, zwanych dalej urządzeniami zgodnie z parametrami opisanymi w tabeli w SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i modernizacji układu uplastyczniającego, co nie będzie miało wpływu na długość gwarancji oferowanej przez Wykonawcę na dostarczone urządzenia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w uruchomieniu urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych w siedzibie Zamawiającego i w Zambrowie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego i w Zambrowie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga aby: 1) Urządzenia były objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją. 2) Wykonawca zamówienia przekazał Zamawiającemu pełną dokumentację w języku polskim umożliwiającą bezpieczną i skuteczną obsługę dla dostarczonych urządzeń, 3) Wykonawca zamówienia przekazał Zamawiającemu Instrukcję w języku polskim. 4) Wykonawca zapewnił transport urządzeń wraz z ich ubezpieczeniem na koszt własny. Transport obejmuje również wniesienie urządzeń na miejsce ich użytkowania, 5) Wykonawca zapewnił reakcję serwisu dostarczonych urządzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez użytkownika. 6. Ocena spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego dokonana będzie na podstawie tabeli zgodności oferowanych urządzeń i zestawienia ich parametrów z wymaganymi przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429400007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.impib.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach