Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego ( CPV 30230000-0 ) do projektu pod nazwą: Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. Dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb PUC S.A. w ramach projektu dofinansowywanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki . Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2836078 , fax. 054 2836295
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
  ul. Kościuszki 10 10
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2836078, fax. 054 2836295
  REGON: 91098997200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ciechocinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna z 100% udziałem w kap. zkładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego ( CPV 30230000-0 ) do projektu pod nazwą: Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. Dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb PUC S.A. w ramach projektu dofinansowywanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki . Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego ( CPV 30230000-0 ) do projektu pod nazwą: Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. Dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb PUC S.A. w ramach projektu dofinansowywanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki . Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 3.000,- zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rozpatrzenia i usunięcia reklamacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko-ciechocinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach