Przetargi.pl
Dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych

Gmina Więcbork ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3897 207 , fax. 052 3897 212
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Więcbork
  ul. Mickiewicza 22 22
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3897 207, fax. 052 3897 212
  REGON: 09235096100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Więcbork. Zakres dostawy obejmuje: 1) gruz budowlany (kruszony, frakcjonowany 0-65 mm) - 3025 ton, 2) kamień wapienny (frakcjonowany 0-31,5 mm) - 575 ton, 3) cement klasy 32,5 - 102 tony, 4) piasek przesiany o granulacji 0-2 mm - 970 ton, 5) żużel - 400 ton. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować zamawianą partię materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż cztery dni od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wiecbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach