Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, gmina Brzozie, etap II, część I.

Gmina Brzozie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-313 Brzozie, Brzozie 50
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4912910 , fax. 56 4912911
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozie
  Brzozie 50 50
  87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4912910, fax. 56 4912911
  REGON: 87111840200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzozie.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, gmina Brzozie, etap II, część I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Brzozie, z odprowadzeniem ścieków do wcześniej zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne (etap I) na działce nr 427/59. 2. W I etapie zaprojektowano przepompownię PG1, która będzie tłoczyła ścieki z Brzozia do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Mały Głęboczek, dalej kolektorem tłocznym do Wielkiego Głęboczka, skąd zostaną przetłoczone do gminnej oczyszczalni ścieków w Jajkowie. 3. Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze mieszkańców miejscowości Brzozie, z projektowanych i istniejących przykanalików, w ilości około: - Q dśr= 118,8m3/d - Q dmax = 175,8 m3/d - Q hmax = 18/9 m3/d 4. Inwestycja ma charakter liniowy. Projektuje się podłączenie budynków mieszkalnych poprzez projektowane przykanaliki oraz przewiduje się wykorzystanie przykanalików istniejących. Dla budynków nisko położonych projektuje się podłączeni poprzez przydomowe przepompownie ścieków. Na sieci zmontowane zostaną studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe z PP. Na terenie Brzozia powstaną cztery sieciowe przepompownie ścieków oznaczone jako PG2, PG3, PG4 i PG5 ze zbiornikami polimerobetonowymi o średnicy wewnętrznej DN 1200 mm. Teren przepompowni zostanie ogrodzony i wyłożony kostką betonową. Istniejące zbiorniki bezodpływowe na terenie miejscowości, zostaną wyłączone z eksploatacji. Na terenie każdej przepompowni zamontowana zostanie szafka sterowniczo-zasilająca, do której będzie doprowadzone zasilenie energetyczne. Dojazdy z dróg publicznych do przepompowni ścieków zaprojektowano z kostki betonowej oraz w przypadku PG3 z płyt drogowych żelbetowych. 5. Projektowane sieci i przyłącza przebiegać będą w większości po terenach urządzonych i uzbrojonych, drogach gminnych gruntowych, w mniejszości po terenach rolniczych. Przejścia pod drogami gminnymi, powiatowymi, pod ciekami oraz w miejscach ciasnych, będą wykonane poprzez przewierty sterowane. Wszystkie tereny urządzone po wykonaniu robót przywrócone będą do stanu pierwotnego. 6. Etap niniejszego postępowania dotyczy tylko części z całości przedsięwzięcia II etapu skanalizowania miejscowości Brzozie. Uwzględnia on wykonanie części kolektorów grawitacyjnych i tłocznych oraz wykonanie sieciowych przepompowni ścieków oznaczonych jako PG2 i PG5 oraz przydomowych przepompowni ścieków PP1, PP2, PP2, PP3 i PP4. 7. Długość sieci, przyłączy i uzbrojenie. a) Sieć kanalizacji sanitarnej- grawitacyjna: - PP ?160 -3017,6 m, - PP ?200 - 1024,4 m, - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. zewn. 500 mm - 41 szt., - studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - 90 szt. b) Sieć kanalizacji sanitarnej- tłoczna: - PE ?50 - 456,0 m, - PE ?75 - 528,4 m. - PE ?90 - 372,0 m. c) Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - PP ?160 - 435,1 m d) Przepompownie ścieków: - główne - PG2, PG5 - 2 szt. - przydomowe - zbiorniki PE o śr. 1000 mm - PP1, PP2, PP3, PP4 - 4 szt. (kompletne) 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy - wzór umowy zał. Nr 8 do SIWZ. 9. Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji - zał. Nr 9 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002, z dopiskiem - wadium na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Brzozie, gm. Brzozie - etap II cz. 1-, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych , 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na wskazanym rachunku bankowym. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty założonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzozie.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach