Przetargi.pl
Usługi ochrony mienia przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w bazie przy ul. Mielęcińskiej 13 oraz w Rumiankowie k.Lipna będących w posiadaniu RDW Włocławek w 2015 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (52) 370-57-17 , fax. (52) 370-57-16
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Fordońska 6 6
  85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (52) 370-57-17, fax. (52) 370-57-16
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony mienia przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w bazie przy ul. Mielęcińskiej 13 oraz w Rumiankowie k.Lipna będących w posiadaniu RDW Włocławek w 2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Usługi ochrony mienia przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w bazie przy ul. Mielęcińskiej 13 oraz w Rumiankowie k/Lipna będących w posiadaniu RDW Włocławek w 2015 r. 1.Zakres zamówienia:1.1.obiekty znajdujące się w bazie we Włocławku ul. Mielęcińska 13,1.2.obiekty znajdujące się w bazie w Rumiankowe k/ Lipna 2.Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną (linia telefoniczna lub dodatkowy nadajnik GSM/GPRS) lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego: -przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego tj.: sygnał alarmu, sygnał napadu, sygnał uzbrojenia/rozbrojenia obiektu, sygnał awarii 230 V systemu, - zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, - czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 15 minut od uzyskania sygnału o alarmie, - Wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną. Przed jak i po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązuje się skontaktować poprzez Zamawiającego z instalatorem w/w systemów. Przed przekazaniem obiektów do ochrony przez Zamawiającego wykonane zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbne uzbrojenie, wzbudzenie alarmu, rozbrojenie jak również próbny alarm napadowy celem sprawdzenia poprawności działania systemu. Koszt powyższych czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty. -w przypadku alarmów nieuzasadnionych (alarm spowodowany przelotem ptaka, przebiegnięciem psa, kota itp.) koszt przyjazdu załogi interwencyjnej należy uwzględnić w cenę oferty. -w przypadku ochrony fizycznej wykonywanej podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej do odwoływania alarmu ze strony zamawiającego- koszt powyższych czynności należy uwzględnić w cenę oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdw-bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach