Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej wytłaczarki termiczno-próżniowej (termoformiarki) dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy

OPERA NOVA w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3251532 , fax. 52 3251546
 • Data zamieszczenia: 2012-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA NOVA w Bydgoszczy
  ul. Marszałka Focha 5 5
  85-070 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3251532, fax. 52 3251546
  REGON: 09128277200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operanova.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej wytłaczarki termiczno-próżniowej (termoformiarki) dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wytłaczarki termiczno-próżniowej (termoformiarki) do Pracowni Plastycznej oraz obsługa gwarancyjna i serwisowa. Szczegółowy opis parametrów technicznych dla wytłaczarki (termoformiarki) został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo zaoferować wyposażenie innych typów pod warunkiem, że nie będzie ono gorsze niż przedstawione w zał. nr 1.Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy. O wyborze decydować będzie cena oraz spełnienie warunków podanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429400007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.operanova.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach