Przetargi.pl
Naprawy i konserwacje dróg na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór

NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR Z/S W ŁYSOMICZKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Łysomiczki, 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598131250
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR Z/S W ŁYSOMICZKACH
  2
  76-248 Łysomiczki, woj. pomorskie
  tel. 598131250
  REGON: 770528331
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lesny-dwor.szczecinek.lasy.gov.pl/de/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy i konserwacje dróg na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Cel ogólny zakłada wykonanie konserwacji dojazdów pożarowych w miejscach trudno przejezdnych położonych na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Celem wykonania robót jest poprawa stanu istniejącego dojazdów pożarowych. Dojazdy służą właściwemu zabezpieczeniu lasów w przypadku zagrożenia pożarowego, prowadzenia akcji gaśniczej jak też służąca bezpośredniej obsłudze przy pracach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki leśnej tj. zagospodarowania lasu (hodowla, ochrona lasu, ochrona przyrody), użytkowania lasu (pozyskanie, podwóz i zrywka drewna) oraz wywozem drewna z lasu. Poprawa stanu technicznego dróg ułatwi dotarcie do poszczególnych oddziałów leżących w niedalekiej odległości jak również poprawi ciągłość przejazdu dojazdami pożarowymi.Ogólny zakres napraw dróg obejmuje m.in.: 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach robót ziemnych.2. Wykonanie podbudowy drogi z gruzobetonu 0/63mm.3. Wykonanie nawierzchni drogi KŁSM 0/31,5mm.4. Wykonanie doziarnienia nawierzchni drogi KŁSM 0/31,5mm.5. Wykonanie rowów przydrożnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Dokumentację zamówienia stanowią: STWiORB oraz dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą opis techniczny, przekroje normalne, plan sytuacyjny, charakterystyka robót. Dla każdej z części zamówienia Zamawiający udostępnia również przedmiar stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny oferty, ma charakter informacyjny i pomocniczy.Zamawiający informuje, że dla dojazdu pożarowego nr 2, jest w trakcie składania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Słupsku w celu dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Cel ogólny zakłada wykonanie konserwacji dojazdów pożarowych w miejscach trudno przejezdnych położonych na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Celem wykonania robót jest poprawa stanu istniejącego dojazdów pożarowych. Dojazdy służą właściwemu zabezpieczeniu lasów w przypadku zagrożenia pożarowego, prowadzenia akcji gaśniczej jak też służąca bezpośredniej obsłudze przy pracach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki leśnej tj. zagospodarowania lasu (hodowla, ochrona lasu, ochrona przyrody), użytkowania lasu (pozyskanie, podwóz i zrywka drewna) oraz wywozem drewna z lasu. Poprawa stanu technicznego dróg ułatwi dotarcie do poszczególnych oddziałów leżących w niedalekiej odległości jak również poprawi ciągłość przejazdu dojazdami pożarowymi.Ogólny zakres napraw dróg obejmuje m.in.: 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach robót ziemnych.2. Wykonanie podbudowy drogi z gruzobetonu 0/63mm.3. Wykonanie nawierzchni drogi KŁSM 0/31,5mm.4. Wykonanie doziarnienia nawierzchni drogi KŁSM 0/31,5mm.5. Wykonanie rowów przydrożnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Dokumentację zamówienia stanowią: STWiORB oraz dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą opis techniczny, przekroje normalne, plan sytuacyjny, charakterystyka robót. Dla każdej z części zamówienia Zamawiający udostępnia również przedmiar stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny oferty, ma charakter informacyjny i pomocniczy.Zamawiający informuje, że dla dojazdu pożarowego nr 2, jest w trakcie składania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Słupsku w celu dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Cel ogólny zakłada wykonanie konserwacji dojazdów pożarowych w miejscach trudno przejezdnych położonych na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. Celem wykonania robót jest poprawa stanu istniejącego dojazdów pożarowych. Dojazdy służą właściwemu zabezpieczeniu lasów w przypadku zagrożenia pożarowego, prowadzenia akcji gaśniczej jak też służąca bezpośredniej obsłudze przy pracach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki leśnej tj. zagospodarowania lasu (hodowla, ochrona lasu, ochrona przyrody), użytkowania lasu (pozyskanie, podwóz i zrywka drewna) oraz wywozem drewna z lasu. Poprawa stanu technicznego dróg ułatwi dotarcie do poszczególnych oddziałów leżących w niedalekiej odległości jak również poprawi ciągłość przejazdu dojazdami pożarowymi.Ogólny zakres napraw dróg obejmuje m.in.: 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach robót ziemnych.2. Wykonanie podbudowy drogi z gruzobetonu 0/63mm.3. Wykonanie nawierzchni drogi KŁSM 0/31,5mm.4. Wykonanie doziarnienia nawierzchni drogi KŁSM 0/31,5mm.5. Wykonanie rowów przydrożnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Dokumentację zamówienia stanowią: STWiORB oraz dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą opis techniczny, przekroje normalne, plan sytuacyjny, charakterystyka robót. Dla każdej z części zamówienia Zamawiający udostępnia również przedmiar stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny oferty, ma charakter informacyjny i pomocniczy.Zamawiający informuje, że dla dojazdu pożarowego nr 2, jest w trakcie składania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Słupsku w celu dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:Zadanie częściowe nr 1 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).Zadanie częściowe nr 2 – 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).Zadanie częściowe nr 3 – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 38 2030 0045 1110 0000 0417 4010 z dopiskiem: „Naprawy i konserwacje dróg na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór – część ….”.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pienieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 9.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowaniana podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniudo zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniudo warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dniaw którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (przez 1 robotę rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) obejmującą naprawy i konserwacje bądź w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub remont:– zadanie częściowe nr 1: drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego o wartości minimum 100.000,00 zł brutto– zadanie częściowe nr 2: drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego o wartości minimum 100.000,00 zł brutto– zadanie częściowe nr 3: drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego o wartości minimum 100.000,00 zł bruttoW przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część Wykonawca może wykazać, iż wykonał jedną robotę o łącznej wartości części na które składa ofertę.b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcędo realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia* budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawniające do kierowania budową w co najmniej ograniczonym zakresie.Zamawiający wymaga ponadto od wyżej wymienionej osoby minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień)w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania budową nie sumują się.*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o więcej niż jedną część zamówienia dla wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu może przedstawić tę samą osobę dla wszystkich części zamówienia, o które się ubiega.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach