Przetargi.pl
„Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Barcino i Osieki”

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, Gen. Władysława Sikorskiego 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 857 66 71 , fax. 59 857 69 51
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
  Gen. Władysława Sikorskiego 11A
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  tel. 59 857 66 71, fax. 59 857 69 51
  REGON: 770528265
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warcino.szczecinek.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Barcino i Osieki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie podwójnej kancelarii leśnictwa Barcino i Osieki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 201/15, obręb ewidencyjny Obłęże, gmina Kępice polegająca na: geodezyjnym wytyczeniu obiektu oraz zaprojektowanego zagospodarowania terenu, wykonaniu robót ziemnych, fundamentów budynku, wykonaniu posadzki parteru, dostawie i montażu prefabrykowanych elementów ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, ścian działowych oraz wiązarów dachu, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, montaż elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie kotłowni wraz z dostawą pompy ciepła, wykonanie centralnego ogrzewania, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych, wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z planem zagospodarowania terenu (PZT): wykonanie utwardzenia terenu, wykonanie miejsc parkingowych, chodnika, wykonanie ogrodzenia (dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, bramy przesuwnej, furtki), dostawa i montaż stojaków na rowery, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. W zakres zamówienia wchodzi: pełna obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie obiektów wraz z inwentaryzacją powykonawczą tych obiektów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywaćnieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, októrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.10.2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilkunastępujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowyZamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku 65 2030 0045 1110 0000 00936440 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowapodwójnej kancelarii leśnictwa Barcino i Osieki”. Wniesienie wadium w pieniądzubędzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunkubankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowujena rachunku bankowym.10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancjiubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądaniezgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwarantado wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.98 ust. 6 PZP10.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2. ppkt2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postacielektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osóbupoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez całyokres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesiewadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwaniedo upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku,o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania napodstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowejudzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem– określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo inieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanieZamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.10.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału wpostępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnianiatego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejzawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnianiatego warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnianiawarunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacjiekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśliWykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niemniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)4) zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którymupływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie) wykonał:− co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lubprzebudowie budynku w technologii drewnianej (o drewnianejkonstrukcji ścian, stropów oraz dachu) wraz z wykonaniem instalacjielektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej o wartości niemniejszej niż 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych00/100);Wykonawca nie może zsumować wartości kilku robót o mniejszymzakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.Zamawiający pod pojęciem „budowy” rozumie wykonywanie obiektubudowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)).Zamawiający pod pojęciem „przebudowy” rozumie wykonywanierobót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrówużytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, zwyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczbakondygnacji (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – PrawoBudowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)).Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę dorealizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcawykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:a) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła przy realizacjizamówienia funkcję kierownika budowy, posiadającąuprawnienia* budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bezograniczeń.Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 3- letnimdoświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi nastanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (licząc od daty uzyskaniaodpowiednich uprawnień budowlanych). Nakładające się nasiebie okresy sprawowania ww. funkcji nie sumują się.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach