Przetargi.pl
Naprawa skarpy przy Akademii Jakuba z Paradyża wraz z jej wzmocnieniem.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  REGON: 000650181
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa skarpy przy Akademii Jakuba z Paradyża wraz z jej wzmocnieniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie oraz umocnieniu skarpy przy Akademii Jakuba z Paradyża uszkodzonej w wyniku nawałnicy w dniu 8.09.2022 r. zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: SO.RR.4003-6-2/22 z dnia 21 września 2022 r. oraz przedmiarem robót z zastrzeżeniem pkt.3.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:1) Odtworzyć konstrukcję skarpy gruntem z dowozu, umocnić kostką betonową grubości 8 cm i 10 cm (materiał Zamawiającego) na podbudowie z betonu C8/10 gr. 15cm oraz podsypce cementowo-piaskowej. 2) Przełożyć nawierzchnię progu na drodze o nawierzchni z kostki kamiennej w celu niwelacji podwyższenia wraz z wyprofilowaniem spadku w kierunku przewidywanego do wykonania koryta odwadniającego(ścieku). Kostkę ułożyć na podbudowie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm. 3) Rozebrać istniejący chodnik z polbruku prowadzący w kierunku skarpy. Teren po chodniku wyrównać, zahumusować warstwą humusu o grubości 5 cm obsiać trawą. (mieszanka traw do miejsc zacienionych). Wykonać grabienie i wałowanie wykonanego trawnika. Gruz wywieźć i zutylizować.4) Odtworzyć zapadniętą nawierzchnię z brukowca kamiennego (materiał z wcześniejszej rozbiórki) poprzez jej rozebranie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm.5) Wykonać 3 szt. koryt odwadniających drogowych betonowych wykonanych:- obramowanie płytki chodnikowe 35x35x5 obustronnie na ławie betonowej z oporem,- wypełnienie między płytkami kostka betonowa gr. 8 cm (materiał Zamawiającego) na podbudowie betonowej. Koryta należy poprowadzić z terenu utwardzonego poprzez teren zielony i ogrodzenie do ścieżki nad rzeką Wartą.6) Odtworzyć teren zieleni poprzez uzupełnienie brakującego gruntu, rozplantowanie warstwy humusu grubości 5 cm, obsianie trawą (mieszanka traw do miejsc zacienionych). Wykonać grabienie i wałowanie wykonanego trawnika.7) Wykonać fundament betonowy pod słupki ogrodzeniowe do ogrodzenia segmentowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach