Przetargi.pl
„Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019 roku”

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 092364160
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Zakres usług dla sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych obejmuje: 1. W ramach konserwacji należy wykonać wszystkie poniższe czynności: - czyszczenie i konserwację masztów, soczewek, odbłyśników, komór, sygnalizatorów i sterowników; - czyszczenie i konserwację szaf sterowniczych i sterowników; - dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Wykonawca od momentu przejęcia zgłoszenia dla każdej sygnalizacji zaprowadzi dziennik eksploatacji sygnalizacji, który wypełni i będzie prowadził zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Wszystkie czynności związane z konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnych winny być udokumentowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji świetlnej przez Wykonawcę. - wykonanie pomiarów bieżących i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (zgodnie z Prawem Budowlanych), nie rzadziej niż raz na kwartał, z czego Wykonawca sporządzi protokół i dołączy go do faktury. Ponadto jeśli wystąpi: - zgłaszanie awarii wymagających naprawy serwisowej lub pogotowia energetycznego; - zgłaszanie stanu wyeksploatowania urządzeń sygnalizacyjnych do planowania remontu. 2. W ramach napraw: - wymiana zużytych (przepalonych) pojedynczych żarówek, zapłonników, bezpieczników topikowych, wyłącznika wzbudzającego, sterownika, akumulatorów przy znakach aktywnych oraz uszkodzonych soczewek sygnałowych; - usuwanie drobnych usterek; - usuwanie doraźnej awarii zasilania na odcinku od sterownika do sygnalizatorów na zasilanie rezerwowe; - malowanie masztów, szaf sterowniczych i zasilających; - prowadzenie korekt czasowych faz i cykli sygnalizacji; - dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W ramach każdej naprawy należy również przeprowadzić konserwację zgodnie z punktem A.1. 3. W ramach naprawy awaryjnej: - naprawa skutków dewastacji (zniszczeń, uszkodzeń, kradzieży), zdarzeń drogowych lub działania warunków atmosferycznych oraz przywrócenie do stanu pierwotnego instalacji i urządzeń sterowania ruchem, znaków aktywnych; - dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W ramach każdej naprawy awaryjnej należy również przeprowadzić konserwację zgodnie z punktem A.1. B. Zakres usług dla elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu obejmuje: - sprawdzanie i regulacja zamocowań kamer; - sprawdzenie połączeń obudów kamer oraz ich wymiana w razie konieczności; - czyszczenie obudów, kloszy kamer, masztów, wysięgników oraz innych elementów mechanicznych; - sprawdzanie, regulacja oraz zmiana ustawienia kamer; - likwidowanie uszkodzeń sieciowych powodujących wyłącznie kamer oraz sprawdzanie układu ich zasilania; - malowanie masztów oraz innych elementów towarzyszących; - usuwanie drobnych usterek oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu (z wyłączeniem kamer). C. Wykonanie usługi obejmuje: 1. Zrealizowanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, na każdorazowe odrębne zlecenie określające lokalizację usługi, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem RDW Toruń. 2. Usuwania awarii sygnalizacji przez całą dobę, zgłaszanych na telefon lub fax przez przedstawicieli Zamawiającego. 3. Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia wynosi nie dłużej niż 48 godzin. Termin wykonania konserwacji i napraw innych niż awaryjne zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego w zleceniu wykonania usługi. 4. W przypadku powstania awarii sygnalizacji, która może przyczynić się do możliwości powstania kolizji drogowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiedniej dla miejsca usytuowania sygnalizacji jednostki Policji i przedstawiciela Zamawiającego oraz podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do usunięcia uszkodzenia i uruchomienia sygnalizacji w cyklu awaryjnym. 5. W przypadkach, gdy podczas wykonywania konserwacji lub naprawy, wystąpi konieczność dodatkowych wymian lub napraw, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 6. Materiały eksploatacyjne związane z naprawą sygnalizacji świetlnej (np. żarówki, bezpieczniki) oraz w ramach naprawy awaryjnej dostarczać będzie Wykonawca na własny koszt. Zamawiający dodatkowo zapłaci za użyte materiały do naprawy wg aktualnych cen zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zastosowane materiały do napraw winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania. 7. Powiadomienie telefonicznie RDW Toruń o rozpoczęciu i zakończeniu wykonania usługi. 8. Prowadzenie zapisów w dzienniku eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). D. Wykaz lokalizacji sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz kamer systemu monitoringu na drogach administrowanych przez RDW Toruń: a) Sygnalizacja a.1) droga wojewódzka nr 273 Cierpice – Mała Nieszawka sygnalizacja świetlna w miejscowości: Mała Nieszawka, koło szkoły podstawowej przy ul. Toruńskiej, w km 6+245, sygnalizacja wzbudzona, sygnalizatory świetlne ( S-1, S-5) na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa; a.2) droga wojewódzka nr 552 Różankowo – Lubicz w km 12+498 -12+520, sygnalizacja stała, odosobniona, wzbudzana( przez pojazdy wyjeżdżające z drogi podporządkowanej lub przez pieszych) – 2 szt. przejść. Sygnalizatory: S-1 szt. 3 na słupach przy jezdni S-1 szt. 3 na wysięgnikach nad jezdnią ( wys. około 6,0 m) S -5 szt. 4 na słupkach przy przejściach dla pieszych Lampy oświetleniowe – szt. 3 na słupach łącznie z sygnalizatorami przy jezdni. b) Aktywne oznakowania Pionowe b.1) droga wojewódzka nr 552 Różankowo – Łysomice - Lubicz w miejscowości: Łysomice, w km 6+156, znak D6 (przejście dla pieszych) sygnalizator podświetlony z komorami pulsującymi, nad jezdnią; (wysokość ok.6 m) b.2) droga wojewódzka nr 552 Różankowo – Lubicz w miejscowości Grębocin . Aktywne oznakowania przejść dla pieszych 3 kpl. w km 13+469 i w km 14+310 i 14+710 w ostatniej lokalizacji z lampą oświetleniową. W dwóch pierwszych lokalizacjach z czujnikami pieszych. b.3) droga wojewódzka nr 553 Toruń – Wybcz w km 10+966 i 10+971 znaki D-6. w ilości 2 szt. z panelem zasilanym baterią słoneczną w m-ci Świerczynki b.4) droga wojewódzka nr 553 Toruń – Wybcz w km 19+275, znak D6 , w ilości 2 szt., element drogi przejście dla pieszych } jeden wspólny solar w km 19+280, znak D6 , w ilości 1 szt., element drogi skrzyżowanie b.5) droga wojewódzka nr 553 Toruń – Wybcz w km 16+272; 16+277 znak D6, 2 szt. + 2 solary, przejście dla pieszych b.6) DW 654 w mci Złotoria w km 6+403 i 6+408 aktywne znaki D-6 2 szt. z odrębnymi solarami - przejście dla pieszych c) Słupki przeszkodowe aktywne c.1) w km 11+693, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; c.2) w km 11+952, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; c.3) w km 13+386, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; c.4) w km 13+785, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; c.5) w km 14+084, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; c.6) w km 14+654, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; c.7) w km 21+384, znak U-5C, w ilości 2 szt., element drogi: wyspa rozdziału, jeden solar; d. stacje monitoringu d.1) kamery IP/ANPR – 2 szt. na DW- 551 w m-ci Dąbrowa Chełmińska w km. 7+904 i 7+912 d.2) kamery IP – 1 szt. na DW -551 w m-ci Pluskowęsy w km 37-983 d.3) kamery IP / ANPR – 2 szt. na DW- 552 w m-ci Papowo Toruńskie w km 7+795 d.4) droga wojewódzka nr -552 Różankowo – Lubicz w miejscowości Papowo Toruńskie w km 7+795 kamery IP – 2 szt. Kontrolery prędkości – radary 2 szt. Urządzenia sterujące – akumulator 100 Ah, zasilacz i inne d.5) kamery IP – 2 szt. na DW – 554 w m-ci Kowalewo Pomorskie w km 7+609 d.6) kamery IP – 2 szt. ma DW – 569 w m-ci Łążynek w km 17+306 e. Stacje Meteo e.1) DW- 551 w m-ci Dąbrowa Chełmińska w km 7+306 DW – 569 w m-ci Łążynek w km 17+306 f. Stacje VMS (znaki zmiennej treści) f.1) Droga krajowa nr 15 w m-ci Cierpice ( w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 250 ) 2 szt. – Znaki zmiennej treści f. 2) Droga Woj. nr 250 w m-ci Służewo 2-szt.( znaki zmiennej treści) - w km 13+783 przy ulicy Brzeskiej - w km 13+630 przy ul. Toruńskiej Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości, w tym również ilość i lokalizację sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i urządzeń monitoringu na terenie innych miejscowości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii do dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia – 1 osoba nadzorująca, 1 konserwator (patrz pkt. V 1.3.2 b).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 13.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg załącznika nr 1 do SIWZ 13.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY wg załącznika nr 2 do SIWZ; 13.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 13.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 13.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T. j. – Dz.U. 2017, poz. 570 z późn. zm.),a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach