Przetargi.pl
Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

Gmina Kruszwica ogłasza przetarg

 • Adres: 88150 Kruszwica, ul. Nadgoplańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 515 010 , fax. 523 516 021
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kruszwica
  ul. Nadgoplańska 4
  88150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 515 010, fax. 523 516 021
  REGON: 9235077700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych. 2) Zamówienie będzie realizowane w taki sposób, że dostawa: - kruszywa z gruzu betonowo – ceglanego o frakcji 0-63 mm, - kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5mm polegać będzie na mechanicznym uzupełnieniu ubytków nawierzchni za pomocą koparko ładowarki i równiarki samojezdnej, a następnie zagęszczeniu walcem drogowym samojezdnym o masie min. 10ton, rozścielenie i wyrównanie kruszywa zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 3) Rozliczenie dostaw nastąpi każdorazowo po wykonaniu zakresu prac wskazanego w zleceniu w oparciu o cenę jednostkową wykorzystanych materiałów. Na cenę jednostkową składają się wszelkie koszty pośrednie m.in. takie jak: cena materiału, pracy ludzi i sprzętu, zysk Wykonawcy. 4) Gruz betonowo – ceglany oraz kamień wapienny nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz zanieczyszczeń obcych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (np. elementy stalowe, metale, szkło, odpady komunalne, gazobeton). 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości dostarczanego kruszywa. 6) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego załączania do protokołu obioru oraz faktury VAT protokołów ważenia wskazujących faktyczną ilość kruszywa. Ponadto Wykonawca umożliwi udział przedstawicieli Zamawiającego przy ważeniu kontrolnym. 7) Wykonawca dołączy do umowy Zamawiającemu świadectwo legalizujące wagę, na której ważone będzie kruszywo. 8) Ubytki nawierzchni należy uzupełniać kruszywem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób umożliwiający zachowania trwałości wykonanych prac. Kruszywo powinno zostać zagęszczone w sposób mechaniczny. Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejsca wykonanych prac w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. 9) Maksymalne jednorazowe zapotrzebowanie (zlecenie) na kruszywo Zamawiający ustala w szacunkowej ilości ok 500 ton natomiast minimalna ilość zlecenia ok 20 ton co zapewni odpowiednią organizację i ciągłość prowadzonych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, formularz cenowy, pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach