Przetargi.pl
„Dostawa ciągnika”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, Przemysłowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 590 112, , fax. 525 590 112
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
  Przemysłowa 6
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 590 112, , fax. 525 590 112
  REGON: 9236162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa ciągnika”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego, nieużywanego ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 16700000-2 - Ciągniki 3. Miejsce dostawy i przekazania przedmiotu zamówienia: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola. 4. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczające pojazd do ruchu. 5. Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy i liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 6. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta. 7. Serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe w okresie gwarancji będą świadczone w miejscu postoju ciągnika tj. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola. W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w miejscu postoju ciągnika, Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę w autoryzowanej stacji obsługi uprawnionej do naprawy tego modelu ciągnika. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do uruchomienia ciągnika, przeszkolenia wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz wydania dokumentacji technicznej dotyczącej dostarczonego ciągnika, sporządzonej w języku polskim. 10. W cenie oferty należy uwzględnić uruchomienie ciągnika, przeszkolenie pracownika Zamawiającego oraz transport ciągnika i ubezpieczenie ciągnika od ewentualnych uszkodzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 11. Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty, o ile uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach