Przetargi.pl
Nadzór konserwatorski przy realizacji zadania Prace konserwatorskie i roboty budowlane dotyczące baraków drewnianych o numerach inw. B-154 oraz B-159 w związku z realizacją projektu współfinansowanego z grantu z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844 8003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 844 8003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 00027601500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór konserwatorski przy realizacji zadania Prace konserwatorskie i roboty budowlane dotyczące baraków drewnianych o numerach inw. B-154 oraz B-159 w związku z realizacją projektu współfinansowanego z grantu z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru konserwatorskiego podczas realizacji zadania: Prace konserwatorskie i roboty budowlane dotyczące baraków drewnianych o numerach inw. B-154 oraz B-159 w związku z realizacją projektu współfinansowanego z grantu z Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: 1) Harmonogramie rzeczowo-finansowym należy przez to rozumieć harmonogram Wykonawcy; 2) Szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym należy przez to rozumieć Harmonogram Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych; 3) Zadaniu należy przez to rozumieć zadanie pn.: Prace konserwatorskie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi dotyczące baraków drewnianych o numerach inw. B-154 oraz B-159 zlokalizowanych na terenie odcinka BIIa dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau w związku z realizacją projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego Komisji Europejskiej pn.: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia należeć będzie: a)Dokonanie analizy i zatwierdzanie Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego; b)Reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji Zadania przez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, tj. programami konserwatorskimi, projektami budowlanymi, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987) oraz z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych, a także ze Szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym; c)Pełnienie przez Inspektora nadzoru konserwatorskiego w specjalności konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej/konserwacji malarstwa oraz Inspektora nadzoru konserwatorskiego w specjalności konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych/konserwacja rzeźby, nadzoru konserwatorskiego polegającego na zapobieganiu w toku realizacji Zadania zagrożeniom, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich;d)Współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej i elektrycznej i osobą sprawującą nadzór archeologiczny (inspektor nadzoru archeologicznego);e)Rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań komisji konserwatorskiej w ramach bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania; f)Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac konserwatorskich zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją tj. programami konserwatorskimi, sztuką konserwatorską oraz z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987);g)Weryfikacja i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz budowlanych;h)Sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych do inspekcji technicznych i odbioru końcowego w zakresie dotyczącym zagadnień konserwatorskich; i)Podejmowanie w toku realizacji Zadania wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich;j)Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych prac konserwatorskich, zgodnie z umową z Wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;k)Uczestnictwo w odbiorach przy pracach zanikających i inspekcjach technicznych oraz odbiorze końcowym;l)Dokonanie rozliczenia końcowego Zadania w zakresie prac konserwatorskich;m)Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz sporządzanie protokołów z narad; n)Dojazd i pobyt na placu budowy oraz w pracowni konserwatorskiej Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym; Uwaga! Koszty dojazdu na plac budowy i/lub do pracowni konserwatorskiej ponosi Wykonawca. o)W przypadku wyniknięcia po zakończeniu usługi kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich i robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzenie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych gwarancji i rękojmi; p)Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie dziennika nadzorów konserwatorskich; Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w toku realizacji zamówienia wglądu do dziennika nadzorów konserwatorskich; q)Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy; r)Składanie raz na trzy miesiące raportów o stanie zaawansowania Zadania oraz występujących trudnościach w realizacji prac konserwatorskich i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Zadania. Każdy Raport powinien zawierać co najmniej: wykaz prac konserwatorskich rozpoczętych i zakończonych w danym okresie; analizę procentową wykonywanych prac konserwatorskich;informacje o pracach konserwatorskich planowanych na następny okres sprawozdawczy;siły, środki, sprzęt Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych biorących udział w realizacji Zadania, dane dotyczące podwykonawców;informacje dotyczące realizacji prac konserwatorskich nadzorowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem zgodności prowadzonych prac z uzgodnioną dokumentacją i pozwoleniami konserwatorskimi;analizę zgodności postępu prac konserwatorskich ze Szczegółowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym z opisem ewentualnych pojawiających się trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych; krótki i rzeczowy opis problemów powstałych w trakcie wykonywania prac konserwatorskich wraz z propozycją działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania; dokumentację fotograficzną (minimum 10 zdjęć obejmujących cały plac budowy) z przebiegu aktualnie prowadzonych prac i przedkładanie tej dokumentacji Zamawiającemu w formie cyfrowej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub RAW, które muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12mln pikseli wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. Zdjęcia wraz z ich opisami powinny zostać wydrukowane łącznie na papierze fotograficznym. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu zdjęcia z przebiegu prac na warunkach określonych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). s)Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek; Wizyty na budowie i w pracowni konserwatorskiej. Wykonawca zobowiązany jest do: a)jednej wizyty Inspektora nadzoru konserwatorskiego w każdym tygodniu realizacji Zadania na placu budowy i/lub w pracowni konserwatorskiej Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych; b)dwóch wizyt Inspektora nadzoru konserwatorskiego w specjalności konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej/konserwacja malarstwa w każdym tygodniu podczas realizacji prac konserwatorskich nawarstwień malarskich i elementów drewnianych na placu budowy i/lub w pracowni konserwatorskiej; c)dwóch wizyt Inspektora nadzoru konserwatorskiego w specjalności konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych/konserwacja rzeźby w każdym tygodniu podczas realizacji prac konserwatorskich zapraw mineralnych i elementów ceglanych na placu budowy i/lub w pracowni konserwatorskiej; d)obecności Inspektorów nadzoru konserwatorskiego podczas inspekcji technicznych z realizacji Zadania odbywających się raz na trzy miesiące. Podczas inspekcji dokonuje się oceny zgodności prac i robót z dokumentem określającym stan ich zaawansowania oraz dokonuje się oceny jakości wykonanych prac i robót. Koszty dojazdu na plac budowy i/lub do pracowni konserwatorskiej ponosi Wykonawca. Zakres prac do nadzorowania został szczegółowo opisany przy pomocy dokumentacji projektowej stanowiącej Dokumentację techniczną - Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą jej integralną część. Dokumentacja techniczna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym składa się z programów konserwatorskich opisujących szczegółowo prace konserwatorskie oraz z projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót a także przedmiarów opisujących szczegółowo prace konserwatorskie i roboty remontowo-budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4.Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 5.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 6.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PeKao S.A. o/Katowice, nr 90124029751111001044640881 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na nadzór konserwatorski 7. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać ustawowe przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). 9.Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.auschwitz.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach