Przetargi.pl
Organizacja seminarium dotyczącego zapotrzebowania na zawody i kompetencje w Krakowie w dniu 7 listopada br

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4227110 , fax. 012 4229785
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4227110, fax. 012 4229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja seminarium dotyczącego zapotrzebowania na zawody i kompetencje w Krakowie w dniu 7 listopada br
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Seminarium będzie się składało się z części plenarnej i szkoleniowej. Planowany czas: 9.30 - 15.30. Agenda spotkania będzie następująca: rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy, pierwsza część seminarium, która potrwa do przerwy kawowej; przerwa kawowa; ciąg dalszy pierwszej części seminarium, która potrwa do przerwy obiadowej; przerwa obiadowa; część druga seminarium (szkolenie komputerowe). Przewidywana liczba uczestników: 60 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799510005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wup-krakow.pl/o-wup/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach