Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety nr 1-7

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8744770 , fax. 33 8744790
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
  ul. Wadowicka 4 4
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 8744770, fax. 33 8744790
  REGON: 07052865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakladkomumalny.ro-dan.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Komunalny podległy Administracji Samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety nr 1-7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET NR 1 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. Chloryn sodu r-r 25% 3000 kg - pojemniki niebieskie po 35 kg płyn Wodny roztwór chloranu (III) sodu Kwas solny spożywczy 3000 kg - pojemniki czerwone po 35 kg płyn Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego PAKIET NR 2 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. Siarczan glinu 3/8 22000 kg - worki po 25 kg proszek Siarczan glinu zawierający 16 % tlenku glinu PAKIET NR 3 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. Clarofos 125 1350 kg - worki po 25 kg proszek PAKIET NR 4 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. Podchloryn sodu techniczny, gat.S 6000 kg - pojemniki po 35kg płyn Wodorotlenek sodu 50% r-r 4900 kg -pojemniki po 35 kg płyn Kwasek Cytrynowy 2700 kg - worki po 25 kg proszek PAKIET NR 5 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. Kwaśny siarczyn sodu 350 kg - pojemniki po 35 kg płyn PAKIET NR 6 Środki chemiczne do procesu oczyszczania ścieków Siarczan żelazowy płyn 7 700 kg PAKIET NR 7 Środki chemiczne do mechanicznego odwadniania osadu. Polielektrolit (Flokulant) 1600 kg proszek po 25 kg paczka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241310001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakladkomunalny.ro-dan.com

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach